วว. โชว์ ผลงาน “เบญจมาศปลอดโรคเชิงพาณิชย์” ในงานแถลงข่าวงาน “วันนักประดิษฐ์ /รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว การจัดงานวันนักประดิษฐ์ และรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนำประเทศ” ในวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ชั้น 1 อาคาร วช. 8

ในการนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) และทีมนักวิจัย ศนก. ร่วมนำผลงาน “การผลิตเบญจมาศปลอดโรคเชิงพาณิชย์” และ การพัฒนาสายพันธ์ุเบญจมาศสายใหม่ “วว.-วช. 01 กับ 02 ” ซึ่งเป็นการพัฒนาสายพันธุ์จากการฉายรังสี ร่วมจัดแสดงในงานแถลงข่าวและจะได้นำผลงานดังกล่าวร่วมจัดบูธนิทรรศการฯ ในการจัดงานวันนักประดิษฐ์ และรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ในวันที่ 2 กุมภาพันธุ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ เข้าเฝ้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร


อนึ่ง “การผลิตเบญจมาศปลอดโรคเชิงพาณิชย์” เป็นผลงานของ ศนก. ร่วมกับ หน่วยงานเครือข่าย ภาครัฐและสถาบันการศึกษา กรมส่งเสริมการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตเบญจมาศปลอดโรค ทั้งสิ้น 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี และยะลา โดย วว. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสำหรับเบญจมาศ สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ 50 นับเป็นอีกหนึ่งผลงานของ วว. ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิต และการส่งออกไม้ดอกไม้ประดับ ให้เติบโต อย่างรวดเร็วและมีบทบาทที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ


ผู้สนใจ ร่วม“งานวันนักประดิษฐ์” สามารถ ลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://inventorsday.nrct.go.th