วว. ร่วมแสดงความยินดี  ….75 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ฟิลิปปินส์

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ได้รับเกียรติจาก H.E. Ms. Millicent Cruz Paredes เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย และนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทย และ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในวันที่ 26 ม.ค. 2567  ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

อนึ่ง วว. ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  อาทิ Philippine Trade Training Center – Global MSME Academy (PTTC-GMEA), Department of Trade and Industry (DTI) และ Department of Science and Technology – Industrial Technology Development Institute (DOST-ITDI) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวโน้มนวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดการฝึกอบรมด้านบรรจุภัณฑ์ ร่วมกันพัฒนาและดำเนินโครงการที่ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (Micro, Small, and Medium Enterprises: MSMEs) ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ยั่งยืน