วว. คว้า 2 รางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน OAP Award จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานมอบรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) ประจำปี 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ครบรอบ 62 ปี ในวันที่ 26 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจ ความตระหนัก ส่งเสริม และสนับสนุนในสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ และรังสี มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

โอกาสนี้ ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม

ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน ในฐานะผู้แทน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้ารับมอบรางวัลประเภทเครื่องกำเนิดรังสี จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

1) เครื่องกำเนิดรังสีประเภทที่ 2 (ด้านการศึกษาและวิจัย) ระดับดีเด่น โดย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.)

2) เครื่องกำเนิดรังสีประเภทที่ 3 (ด้านการศึกษาและวิจัย) ระดับดีเด่น โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.)

รางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) พิจารณาโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณารางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) ที่แต่งตั้งโดยเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งจะพิจารณาจากการดำเนินการของหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางรังสี (Safety) ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี (Security) และด้านการบริหารความปลอดภัยทางรังสี (Safety Management) ประกอบกับแผนฉุกเฉินทางรังสีและข้อมูลการตรวจสอบสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.) ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบสมบัติของวัสดุ ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดต่างๆ บริการตรวจประเมินอายุการใช้งานโครงสร้างทางวิศวกรรมและโรงงาน ในการนี้ ศพว. ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์งานบริการวิเคราะห์ทดสอบที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.) ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับวัสดุฐานชีวภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับวัสดุพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสมบัติของวัสดุเซรามิก แร่ พลาสติก พอลิเมอร์ ยางพารา ด้านกายภาพ ทางเคมีและทางกล

จากการได้รับรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วนดังกล่าว เป็นการยืนยันว่า วว. ใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในทางสันติภายในประเทศ โดยมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ต่อผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้ ประชาชน และสิ่งแวดล้อมโดยรวม

สนใจรับบริการและคำแนะนำปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จาก วว. ติดต่อได้ที่ โทร. 0 2577 9000 E-mail : tistr@tistr.or.th หรือคลิกที่ “วว. JUMP” https://tistrservices.tistr.or.th/

………………………………………………………………

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360

E-mail : pr@tistr.or.th

Line@tistr

IG : tistr_ig

YouTube / TIKTOK :@tistr2506