คิด(ส์)คิดวิทย์

      คิด(ส์)คิดวิทย์ เป็นการนำเรื่องราวโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่โรงเรียนต่างๆได้ จัดทำ และ นำมาแบ่งปัน ให้ทุกท่านได้เรียนรู้และทดลองร่วมกัน โดยมุ่งหวังว่าจะนำไปสู่การต่อยอดทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ต่อไป

      สนใจอยากร่วมแบ่งปันโครงการติดต่อมาได้ที่ alissara@tistr.or.th หรือ kmd@tistr.or.th

NEW” โครงการ: ฝักคูนกำจัดหอยทากในแปลงผักสลัดNEW”
(19/06/2561)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว สระแก้ว
อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27120
อาจารย์ที่ปรึกษา :
นางรุ่งทิวา เจนดง
นางมุขดา โอบอ้อม
ผู้วิจัย :
นายเลิศพรชัย บุญพิลา
นางสาวศศิธร อำนวยพรพิพัฒน์
นางสาวศรีวรรณา แก้วดอน

ดูเต็มจอ

โครงการ: อุปกรณ์คว้านเมล็ดลำไย
(14/06/2561)
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ชัยนาท
336 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
ที่ปรึกษา :
นายสมเกียรติ นุชพงษ์
นางณิชยา รัศมี
นายชาคริต สุขสิงห์
ผู้วิจัย :
นายชูศักดิ์ ศรีเถื่อน
นายธนาธิป บุญลือ
นายสิทธินนท์ สุขสุฤทธิ์
นางสาวสุวนันท์ เอี่ยมรักษา
นางสาวเบญจมาภรณ์ หยวกแก้ว

ดูเต็มจอ

โครงการ: เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์
(07/06/2561)
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม นครพนม
ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม
ที่ปรึกษา :
นายดลฤทัย ศรีทวีกาศ
นายจตุรงค์ เจริญรัตน์
ผู้วิจัย :
นางสาวรัชดาพร ผาแดง
นางสาวนาตยา ผาแดง

ดูเต็มจอ

โครงการ: เครื่องมือมหัศจรรย์รักษาพันธุ์พืช
(30/05/2561)
โรงเรียนเทศบาลเพชรวิทย์ ตาก
เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์สุพจนีย์ พัดจาด
อาจารย์ณัฐพงศ์ ม่วงบุญ
ผู้วิจัย :
เด็กชายณัฐวัฒน์ สุวรรณาภรณ์
เด็กชายคเณศ เกตุแก้ว
เด็กหญิงเกร็ดดาว เล้าชัยวัฒน์
เด็กหญิงสกุลภรณ์ ไชยวงศ์
เด็กหญิงพรชนก เนตรแก้ว

ดูเต็มจอ

โครงการ: โคมไฟ Aroma therapy
(25/05/2561)
โรงเรียนอุดมวิทยา ปทุมธานี
เลขที่ 104 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์ชุติมา ชินสีดา
ผู้วิจัย :
น.ส.นันทิชา การะคุณ
น.ส.พรจิรา ขุระสะ
น.ส.สุธาสินี เลิศคง

ดูเต็มจอ

โครงการ: Inspiration Food
(15/05/2561)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพฯ
เลขที่ 333 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์อาภรณ์ สุขคำมี
อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ :
สัตวแพทย์ ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ
อาจารย์จินดารัตน์ จรัสรังสีชล
ผู้วิจัย :
น.ส.กุลจิรา ตั้งอิสริยะสกุล
น.ส.สุธิดา สุขพอดี
น.ส.ภริตา กาญจนพัฒน์

ดูเต็มจอ

โครงการ: B5 Easy-Tech (การเปรียบเทียบคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซล)
(08/05/2561)
โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา กรุงเทพฯ
4/6 หมู่ 7 ถ.เพิ่มสิน-ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์หฤทัย เพ็งดี
อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ :
อาจารย์ดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์
อาจารย์ รศ.พรรณี พักคง
ผู้วิจัย :
น.ส.กัญจน์รัตน์ ฟังมงคล
น.ส.จุฑามาศ ไพคำนาม
น.ส.นำรัก ชูรัตน์

ดูเต็มจอ

โครงการ: ผลิตภัณฑ์จาก ใบบัวบก
(02/05/2561)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมาราชาลัย กรุงเทพฯ
333 ถ.ไทยรามัญ เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพฯ 10510
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์อาภรณ์ สุขคำมี
อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ :
อาจารย์จินดารัตน์ จรัสรังสีชล
ผู้วิจัย :
น.ส.กนกลักษณ์ มั่นสุวรรณ
น.ส.ณัฐฐาพร อยู่ชมญาติ
น.ส.รัตติกาล นากามูระ
น.ส.ภูริดา เปี่ยมเมตตาวัฒน์

ดูเต็มจอ

โครงการ: สารเร่งดอก – ผลมะเขือเปราะให้โตเร็ว
(24/04/2561)
โรงเรียนคงคาราม เพชรบุรี
ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์รัชนี นาคนคร
อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ :
อาจารย์จงรักษ์ สุขสุคนธ์
ผู้วิจัย :
เด็กชายศุภชัย รอบรู้
เด็กหญิงมธุรส บุญมั่น
เด็กหญิงลตามณี พลับงาม

ดูเต็มจอ

โครงการ: เพิ่มความเหนียวของเส้นด้ายด้วยยางไม้
(17/04/2561)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี
เลขที่ 2/617 ม.ศุภาลัยบุรี ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์กรรณาภรณ์ ปทุมดำรงค์
ผู้วิจัย :
เด็กชายหัสดิน พลระบัล
เด็กหญิงมัญชุลิกา วงศ์ไชย
เด็กหญิงชญานุช เรืองจันทร์

ดูเต็มจอ

โครงการ: ปริศนารังนกกระจาบ
(10/04/2561)
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เลขที่ 37 ม.4 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์เมธา มูลมา
ผู้วิจัย :
นายดานัย แก้วเสน่ห์ใน
นางสาวกัณตนา กมลจรัสภักดี
นางสาวชนัญชิดา แก้วสลับนิล

ดูเต็มจอ

โครงการ: น้ำหมักไล่แมลง
(03/04/2561)
โรงเรียนอุดมวิทยา ปทุมธานี
ถ.รังสิต-นครนายก ซ.รังสิต-นครนายก 31 ต.ประชาธิปัตย์ จ.ปทุมธานี 12120
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์ดนัย แซ่ตั๊น
ผู้วิจัย :
นางสาวชณัญญา สีสัน
นางสาวจันจิรา ฉัตรโพธิ์
นายวัชรวีร์ ศรีปราบหล่ม

ดูเต็มจอ

โครงการ: ไบโอแก๊สจากขี้วัวและเมล็ดสบู่ดำ
(27/03/2561)
โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์หอมจันทร์ กลิ่นหอม
ผู้วิจัย :
นางสาวชุติกาญจน์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
นางสาวธันยพร ปทุมสูตร
นายทวีรัชต์ กายราศกุลพัฒน์

ดูเต็มจอ

โครงการ: พริกขี้หนู-ใบหูเสือกำจัดปลวก เพชรบุรี 
(20/03/2561)
โรงเรียนคงคาราม เพชรบุรี
ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์รัชนี นาคนคร
อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ :
อาจารย์จงรักษ์ สุขะสุคนธ์
ผู้วิจัย :
เด็กชายปรีชา พิมพ์สวัสดิ์
เด็กหญิงนิภา มีหลาย
เด็กหญิงจันทิมา ทรัพย์บัว

ดูเต็มจอ

โครงการ: ต้นกล้วยปลูกผักแทนดิน
(13/03/2561)
โรงเรียนบ้านต้นส้าน เชียงใหม่
หมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์สุปราณี สาลีฉันท์
อาจารย์อุทัย ปลอดภัย
ผู้วิจัย :
เด็กหญิงอารียา กุลประสิทธิ์
เด็กหญิงธัญลักษณ์ สุวรรณกาญจน์
เด็กหญิงชนากานต์ อรุณโชค

ดูเต็มจอ

โครงการ: รถมหัศจรรย์ 3 in one ทางการเกษตร 
(06/03/2561)
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์สุจินา นุรักษ์
ผู้วิจัย :
นายสิรวิชญ์ น้อยแนม
นายนริศพล จันทน์วัฒนาผล

ดูเต็มจอ

โครงการ: เครื่องกำจัดเศษอาหารในครัวเรือน
(27/02/2561)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 6500
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์จารุวรรณ จงทอง
ผู้วิจัย :
นายภาวัต เรืองจิรยต
นางสาววิภาวี มีรัตน์

ดูเต็มจอ

#เพื่อนวิทย์ThinkTank