น้ำอิเล็กทรอไลต์ วว. สำหรับพ่นฆ่าเชื้อโรค

แปรงสีฟันกับโควิด-19