ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ : ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2552 และการประชุม สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 2/2552 ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.30-15.00 น. ณ หอประชุมเบญ จรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มจพ .โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 2801,1121 ,1166