งานจุฬาวิชาการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดงานจุฬาวิชาการขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2551 เพื่อนำเสนอผลงาน และกิจกรรมต่างๆทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในงานมีการจัดนิทรรศการที่น่าสนใจดังนี้

นิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรม ครั้งที่ 15

ศูนย์เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้จัดกิจกรรมด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่ ห้อง 315 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลินิกทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาธุรกิจที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมพิเศษที่เรียกว่า ‘คลินิกทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาธุรกิจที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน’ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในแง่มุมต่างๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กระบวนการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น รวมทั้งการสร้างธุรกิจที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน โดยทางสถาบันฯจะได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาในวันที่ 27-28 เวลา 13.00-15.00 น. ที่ เต็นท์บริเวณลานจอดรถข้างศาลาพระเกี้ยว