วว. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ในฐานะอนุกรรมการฯ  พร้อมด้วย ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2566  โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานการประชุม  มีกรอบวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ 

การติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน 

ผลการดำเนินงานและงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการ  

(ร่าง) แผนการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนบนพื้นที่สูง พ.ศ.2567 ได้แก่ ปัญหาการเผา  ฝุ่นควัน และภัยแล้ง บนพื้นที่สูงแบบบูรณาการ

โดย วว. ได้เข้าไปร่วมดำเนินงานในแผนการสร้างอาชีพบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยแก้ไขปัญหาผ่านการสนับสนุนองค์ความรู้และผลงานวิจัย ดังนี้

1) การผลิตวานิลลา ในพื้นที่โครงการหลวงม่อนเงาะ  ตีนตก  ป่าเมี่ยง  ห้วยลึก  แม่หลอด

2) การเพาะเห็ดเมืองหนาว  เห็ดเศรษฐกิจและเห็ดป่าไมคอร์ไรซา ในพื้นที่โครงการหลวงดอยปุย  ป่าเมี่ยง ตีนตก  ม่อนเงาะ  อ่างขาง หนองเขียว ปางดะ และเลอตอ 

โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญคือ ทำให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน ชุมชนมีสังคมที่ดี มีอาชีพเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ในวันที่  28  พฤศจิกายน  2566   ณ ห้องประชุม 134 – 135  กระทรวงเกษตรฯ

……………………………………………….

📍นำเสนอข่าวโดย   กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️โทร. 0 2577 9360

📧E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506