วว. ร่วมหารือคณะผู้แทนหน่วยงาน Chinese Academy of Science InnovationCooperation Center Bangkok (CASICCB) สาธารณรัฐประชาชนจีน

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การต้อนรับ Dr. Jiang Biao, Executive Director of Chinese Academy of Sciences Innovation Cooperation Center Bangkok (CASICCB) และคณะฯ หารือความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โอกาสนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมต้อนรับและหารือความร่วมมือ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ถนนโยธี กรุงเทพฯ

ในการนี้ที่ประชุมหารือประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย การส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรและนักศึกษาไทย ให้ได้รับโอกาสศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่าน ANSO Scholarship ซึ่งเป็นทุนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา/นักวิชาการที่ไม่ใช่พลเมืองจีน เข้าศึกษาต่อระดับสูงกว่าปริญญาตรี ณ วิทยาลัยหรือโรงเรียนของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (USTC) มหาวิทยาลัยแห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (UCAS) หรือสถาบัน CAS ทั่วประเทศ รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีแบตเตอรี่ อะไหล่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศ โดยเบื้องต้น รมว.อว. เห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะทำงานภายใน อว. เพื่อทำงานร่วมกับ CASICCB ขับเคลื่อนงานให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป

CASICCB เป็นหน่วยงานภายใต้สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน (CAS) โดยเป็นหน่วยงานสาขาในประเทศไทย มีภารกิจเพื่อเป็นช่องทางประสานงานด้าน วทน. ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน (โดยเฉพาะภายใต้ CAS ) และไทย การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีระหว่างประเทศ การพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านมา CASICCB ดำเนินงานผ่านความร่วมมือกับหน่วยไทย เช่น ความร่วมมือกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านแพทย์แผนไทย-จีน ความร่วมมือกับบริษัท SCG เทคโนโลยีเชิงอุตสาหกรรม โครงการนำร่อง Green Technology Bank, Bangkok Office เป็นต้น
ในส่วนของ วว. มีความร่วมมือกับประเทศจีน ด้านเทคโนโลยีบรรเทาความยากจน เทคโนโลยีระบบราง และเทคโนโลยีเกษตรเชิงหน้าที่ โดย CASICCB มีความร่วมมือกับหน่วยงาน China Rural Technology Development Center (CRTDC) ซึ่งเป็นคู่ร่วมมือของ วว. สามารถช่วยประสานงาน โดยเฉพาะการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์ ภายใต้ CAS มาช่วยส่งเสริม องค์ความรู้อีกด้วย