วว. ร่วมหารือ สทนช. เพื่อขับเคลื่อน วทน. ส่งเสริมสนับสนุนพี่น้องประชาชน

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.โศรดา วัลภา  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ผู้บริหาร และบุคลากร วว. ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล  เลขาธิการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และคณะ 

ในโอกาสเข้าหารือเพื่อนำผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ วว. ไปช่วยส่งเสริมและสนับสนุนพี่น้องประชาชน ในด้านการแปรรูปผลผลิตการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม

โอกาสเดียวกันนี้ คณะฯ สทนช. ยังได้เยี่ยมชม วว. ในภารกิจของ *ศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร (ICOS) ที่ให้บริการเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ด้านการผลิตเครื่องสำอางให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs Startup วิสาหกิจชุมชน เพื่อต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

*โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร  (FISP )  ให้บริการสายการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค เครื่องดื่ม วิเคราะห์ทดสอบ ประเมินอายุเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร ด้วยมาตรฐาน GMP 

*ครัวแบ่งปัน  ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการผลิต แปรรูปอาหาร  ให้แก่ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร  ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม กวท. ชั้น 8 อาคาร RD 1 วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

……………………………………………………………………………………………….

📍นำเสนอข่าวโดย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️โทร. 0 2577 9360

📧E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506