วว. ร่วมหารือพันธมิตร JST ญี่ปุ่น ผลักดันการวิจัยสู่ระดับนานาชาติ/ภูมิภาคอาเซียน

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด อว. ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เข้าร่วมการประชุมหารือกับผู้บริหารของ Japan Science and Technology Agency (JST) ซึ่งเป็นหน่วยงานของญี่ปุ่นที่มีบทบาทในการให้ทุนหน่วยงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Kazuhiro Hashimoto ประธาน JST เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและผลักดันความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องต่อการพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ ตลอดจนภูมิภาคอาเซียนต่อไป