วว. ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ด้านระบบราง

ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม   ดร.โศรดา  วัลภา  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวิภาพ    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   พร้อมคณะผู้บริหาร  บุคลากร วว.  ร่วมให้การต้อนรับ  H.E. Mr. Zhang  Guangjun  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านระบบราง วว.  ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.)

โดยมี ดร.อาณัติ  หาทรัพย์  ผอ.ศทร.  เป็นผู้แทน วว. นำการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพร้อมเสนอผลงานความร่วมมือของคณะทำงานร่วมระหว่างหน่วยงานไทยและจีน ได้แก่  ศทร.  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงาน  CRRC Corporation Limited, CRRC Qingdao Sifang สาธารณรัฐประชาชนจีน  ในความร่วมมือด้านการพัฒนางานด้านระบบราง อาทิ การจัดทำรายการข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานการทดสอบและการวิจัยระบบราง (test and research infrastructures) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินการจัดตั้ง Joint  Laboratory  ร่วมกันในระยะต่อไป

นอกจากนี้ วว. ยังได้นำเสนอผลงานด้านการเกษตร  (สารชีวภัณฑ์) ภายใต้โครงการ  1  ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร  (BIG  ROCK)  ต่อคณะเยี่ยมชมด้วย  เพื่อขยายขอบข่ายการดำเนินงานในอนาคตของ  วว.  ต่อไป ในวันที่  22  กันยายน 2566  ณ  ศทร. วว. เทคโนธานี  คลองห้า จ.ปทุมธานี

……………………………………

📍นำเสนอข่าวโดย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️โทร. 0 2577 9360

📧E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506