วว. นำ วทน. ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมส่วนผสมอาหาร/เครื่องดื่มเอเชีย ในงาน Fi Asia 2023  

วันนี้ (29 ส.ค. 2566 ณ โรงแรมดิโอกุระ  เพรสทีจ  กรุงเทพฯ)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์    วิจัยและนวัตกรรม   (อว.)   โดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.) และพันธมิตร  ได้แก่  บริษัทอินฟอร์มา  มาร์เก็ตส์  ประเทศไทย  หอการค้าไทย  สมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย  บริษัทเอสเอ็มเอส  คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  และแบรนด์ SiriThai   ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน  Fi  Asia  2023  (Food  Ingredients  Asia  2023  :  ฟู้ด  อินกรีเดียนท์ส  เอเชีย  2023)  ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่  20-22  กันยายน  2566  ณ  ฮอลล์ 1-4  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เพื่อแสดงศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางการส่งออกวัตถุดิบอาหารในอนาคต  ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมส่วนผสมอาหาร/เครื่องดื่มเอเชีย พร้อมผลักดันการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบท้องถิ่น สู่แมสอินกรีเดียนท์ระดับโลก 

โดย วว. พร้อมโชว์ผลงานวิจัยและพัฒนา งานบริการอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดสัมมนา “InnoFood  Academy 2023  : Functional  Food and  Ingredients  for  Health  and  Sustainable  Future”  และสนับสนุนการประกวดนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  Start-up Innovative  F&B  Products  Competition  เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ (SMEs/Start up) นิสิต นักศึกษา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ   วว.  กล่าวว่า   ในฐานะที่ วว. ร่วมเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดงาน  Fi Asia  2023  มีความพร้อมในการนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ผ่านการดำเนินงานขับเคลื่อน BCG  Model  ได้แก่  เศรษฐกิจชีวภาพ  เศรษฐกิจหมุนเวียน  และเศรษฐกิจสีเขียว  โดยเฉพาะด้านนวัตกรรมอาหาร  วว.  มีศักยภาพรองรับงานวิจัยและงานบริการเพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต  มุ่งเน้นการวิจัยอาหารฟังก์ชั่นตลอดทั้ง Value Chain   ดังนี้ 

1) การเกษตรฟังก์ชั่น (Functional  Agriculture) เพื่อผลิตผักและผลไม้ที่มีคุณสมบัติเป็นอาหารฟังก์ชั่นแบบครบวงจร   ได้แก่  การพัฒนากระบวนการผลิตพืช   การผลิตพืชในระบบปิด  การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  และการปรับองค์ประกอบของบรรยากาศให้เหมาะสม  

2) ผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน  ได้แก่   การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช   นวัตกรรมอาหารผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากโพรไบโอติก/พรีไบโอติก  เป็นต้น

ทั้งนี้  วว. พร้อมให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ด้านอาหาร  แก่ผู้ประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ   อาทิ  

1) การบริการวิเคราะห์ทดสอบด้านอาหารฟังก์ชั่น เช่น การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นของสารสกัด/ผลิตภัณฑ์   การวัดปริมาณสารประกอบฟินอลิครวม  ปริมาณแอนโธไซยานิน /ฟลาโวนอยด์รวม /เบต้าแคโรทีนรวม   การทดสอบคุณสมบัติทางด้านเภสัชจลนศาสตร์ของสาร  การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัด/ผลิตภัณฑ์ (Pharmacological Testing) ในหลอดทดลอง เป็นต้น   

2) การบริการวิเคราะห์ทดสอบความสามารถในการลดการก่อภูมิแพ้ของสารสกัดและอาหาร 

3) ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ β-hexosaminidase ในระดับเซลล์ 

4) การบริการวิเคราะห์ทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบ (cytokine) ในเซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7 ในตัวอย่างอาหารและสารสกัด

นอกจากนี้ วว. ยังมีศักยภาพในการเพิ่มกำลังการผลิต หรือ Scale Up Plant  ให้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหาร ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพให้บริการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การเพิ่มมูลค่าหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาครอบคลุมตั้งแต่ การรับฟัง  แนวความคิดของผู้ประกอบการ   การวิจัยและพัฒนา  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและแก้ไขปัญหา (Prototype & Solution) การบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ การขยายขนาดการผลิตจากห้องทดลองสู่ระดับการผลิตจริง (Scale Up) การพัฒนาระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้า (Product & Management System)  การพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ (Commercialization) ทั้งการส่งเสริมด้านการตลาดและเชื่อมโยงด้านการเงิน  ได้แก่ 

1) โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร

 2) โรงงานนำทางสายการผลิตอาหารแห้งด้วยนวัตกรรมเครื่องทอดสุญญากาศ 

3) ศูนย์นวัตกรรมหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม จากโพรไบโอติก/พรีไบโอติก  

4)  Co-working food space  ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการผลิต  แปรรูปอาหาร ด้วยมาตรฐาน  GMP

ผู้ว่าการ  วว.  กล่าวต่อว่า  กิจกรรมของ วว.  ในงาน FI  Asia  2023  นอกจากการนำเสนอผลงานวิจัย งานบริการอุตสาหกรรม ดังกล่าวแล้ว  ยังจะร่วมจัดสัมมนา “InnoFood  Academy 2023  :  Functional  Food and  Ingredients  for  Health  and  Sustainable  Future”  ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ที่จะมาบอกเล่าพร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจด้านอาหาร  ได้แก่  

1)  ข้อกำหนดและขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียน  Functional  Food  and  Ingredients    

2) Creating  a  World  of  Sustainable  Nutrition  with  Taste  and  Preservation  Solutions  

3) การบริการวิเคราะห์ทดสอบด้าน  Functional  Food  and  Ingredients  ของศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ วว.  เป็นต้น

“…กิจกรรมสำคัญอีกหนึ่งกิจกรรมในงาน FI  Asia  2023  ในฐานะที่ วว. เป็นหน่วยงานร่วมสนับสนุนให้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็คือ การประกวดผลงานนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม Start-up  Innovative  F&B  Products  Competition  ครั้งที่  5  ภายใต้ Theme “Wisdom   power of  Local  Ingredients”  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ  SMEs , Start up  นิสิต  นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการผลิตผลงาน  วว. พร้อมที่จะสนับสนุนบุคลากรเหล่านี้ในด้านองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม การผลิตในระดับ Pilot Plant รวมถึงการประสานกับหน่วยงานเครือข่ายในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่ รวมถึงพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารที่มีอยู่แล้วให้ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากล สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ  ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามาใช้บริการจาก วว. สามารถติดต่อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์  “วว. JUMP”  หรือผ่านเว็บไซต์ วว.  “www.tistr.or.th”  เราพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนทุกท่านให้ประสบผลสำเร็จ มีความมั่นคงในการประกอบธุรกิจต่อไป…” ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  วว.  กล่าวในช่วงท้าย

………………………………………………

📍นำเสนอข่าวโดย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️โทร. 0 2577 9360

📧E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506