วว. สร้างความสัมพันธ์ลูกค้าด้านเครื่องสำอาง/เวชสำอาง พร้อมจัดทำฐานข้อมูลสู่การพัฒนางานบริการ

          ดร.อาภากร   สุปัญญา  รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เป็นประธานเปิดงานการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเครื่องสำอาง CRM ปี 2566 ภายใต้แนวคิด ก้าวสู่ตลาดเครื่องสำอางโลกกับ ICOS (GO global, Grow beautiful with ICOS) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าได้สัมผัสความก้าวหน้าและธุรกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ของ ศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร (ICOS)  หน่วยงานในสังกัดของ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) หรือ Inno Herb วว. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้านการพัฒนาเครื่องสำอางและเวชสำอางสู่เชิงพาณิชย์  เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี  เกิดความเชื่อมั่นและความภักดี ในการเข้ามาใช้การบริการ วว. อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อจัดทำฐานข้อมูลนำเข้าในการพัฒนางานบริการของ ศนส. ตามแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ลูกค้าที่สำคัญของ วว. (Customer  Relationship Management)  ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs  วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม  วว. กล่าวว่า  วว. มีแนวทางการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและความท้าทายของ ICOS ให้มีต่อการผลักดันการทำงานให้ตอบโจทย์ธุรกิจแบบครบวงจร เพื่อพัฒนาลูกค้าให้เป็นผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอางมืออาชีพ พร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ 

กิจกรรมในการประชุมนอกจากการหารือแล้ว ยังมีการบรรยายจากบุคลากร วว. ได้แก่  (1) ก้าวต่อไปของศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร (ICOS)  ผลงานถ่ายทอดของ วว. และ Thai ingredient โดย นางศิรินันท์  ทับทิมเทศ  ผอ.ศนส. และ น.ส.มณีรัตน์  จัตตุลาภา ผู้จัดการ  ICOS  (2) การวิเคราะห์ทดสอบด้านเวชสำอางตามมาตรฐาน  OECD โดย ดร.กัญญารัฐ  แก้วเอียด และ ดร.วิริยาภรณ์  สุ่มสกุล นักวิจัย ศนส. และ (3) เรื่องเล่าของการพัฒนาเครื่องสำอางแนวใหม่ จาก  Cluster  Cosmetic  Valley  โดย ดร.โสภาพรรณ  สัญญาณเสนาะ  ผอ.สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สจท.)และ ดร.ธัญชนก  เมืองมั่น  นักวิจัยอาวุโส ศนส.

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของ ศนส. และ ICOS เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในการให้บริการของ วว. ทั้งในส่วนของเครื่องมือ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ทันสมัยและเป็นสากล ซึ่ง กองบริการธุรกิจและนวัตกรรม สจท. ได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อตอบย้ำภาพลักษณ์ของ ICOS ต่อการให้บริการลูกค้าพบว่า ลูกค้าให้คำจำกัดความการให้บริการของ ICOS สูงสุด คือ เป็นหน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ด้าน  service provider ต่อธุรกิจเครื่องสำอางถึงร้อยละ 44% ซึ่งเป็นอันดับสูงสุดจาก 5 ด้าน ตอกย้ำการเป็นหน่วยงานด้านบริการนวัตกรรมเครื่องสำอางให้แก่ ICOS วว. ต่อไป

…………………………………………………………

📍นำเสนอข่าวโดย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️โทร. 0 2577 9360

📧E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506