วว. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการรับรองผลิตภัณฑ์และบริการและความเป็นกลาง ครั้งที่ 1/2566

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการรับรองผลิตภัณฑ์และบริการ และความเป็นกลาง สำนักรับรองระบบคุณภาพ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 และมอบนโยบายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2567 โดยมีคณะกรรมการผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย นางสาวอมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล (ผูู้้ทรงคุณวุฒิ) นางจันนิภา ศรีชัยวาลย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) นางสาวณัฐพรรณ ตรีเดชา (ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) นายบุญเสริม ขันแก้ว (ผู้แทนกรมการท่องเที่ยว) นายกิตติ สุขุตมตันติ (ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) นายทยากร จันทรางศุ (ผู้แทนกรมการขนส่งทางราง) นายพัสกร ทัพมงคล (ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) นายศรัณพงศ์ ฟุ้งเกียรติ (ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ) และนางสาวสิริรัตน์ ถาวรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักรับรองระบบคุณภาพ ในการนี้ ดร.พัชทรา มณีสินธ์ุ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว. เข้าร่วมประชุมด้วย ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องสระบุรี โรงแรมโนโวเทล ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต


📍นำเสนอข่าวโดย
กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.
☎️โทร. 0 2577 9360
📧E-mail : pr@tistr.or.th
🟩 Line@tistr
🟧 IG : tistr_ig
🟥YouTube
🟪 TIKTOK : @tistr2506