วว. โดย บริการสกัด ศึกษาความปลอดภัย วิเคราะห์ทดสอบสารสกัดจากกัญชา/กัญชง

สำหรับใช้ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์อาหาร  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา  ในส่วนของ ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยาและห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ซึ่งเปิดให้บริการวิเคราะห์ทดสอบกัญชา ผลิตภัณฑ์กัญชา สารสกัดแคนนาบินอยด์ (Cannabidiol ; CBD) และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีกัญชา/กัญชง เป็นส่วนประกอบ  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025  จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  กระทรวงอุตสาหกรรม  ครอบคลุมรายการวิเคราะห์ทดสอบ ได้แก่  1) โลหะหนักในพืชกัญชา  2) สารสำคัญ THC/CBD ในสารสกัด 3) สารสำคัญTHC/CBD ในซอสและในนม และ 4) จำนวนแบคทีเรีย  ยีสต์และราทั้งหมดที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ (TAMC) ในพืชกัญชา  ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ  สร้างความมั่นใจ และความน่าเชื่อถือในรายงานผลการทดสอบ รวมทั้งส่งเสริมการผลิต การจำหน่ายและส่งออกสินค้า ยกระดับมาตรฐานสินค้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ช่วยลดการกีดกันทางการค้า

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ วว.  กล่าวว่า   ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา  วว.  เปิดให้บริการเกี่ยวกับกัญชา/กัญชง  ครอบคลุม  6  ชนิดตัวอย่าง  ได้แก่  พืชกัญชา  ตำรับยาแผนไทย  น้ำมันกัญชา  สารสกัด  ผลิตภัณฑ์ยาจากน้ำมันกัญชา และผลิตภัณฑ์อาหาร  มีรายการทดสอบ ดังนี้  ปริมาณสารสำคัญ การตรวจเอกลักษณ์  สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง โลหะหนัก สารพิษจากเชื้อรา การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์  ตัวทำละลายตกค้าง  นอกจากนั้นยังให้บริการวิเคราะห์ทดสอบองค์ประกอบและชนิดของกรดไขมัน โอเมก้า 3 และ 6 เพื่อเพิ่มมูลค่าในน้ำมันจากเมล็ดกัญชง โดยการให้บริการของ วว. ครอบคลุมทุกรายการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ สร้างความมั่นคงด้านยาของประเทศและป้องกันการผูกขาดทางด้านยา และสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารโดยให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตาม พ.ร.บ.อาหารว่าด้วยเรื่องการนำกัญชาและกัญชงมาใช้เป็นส่วนประกอบ เพื่อขอขึ้นทะเบียน อย. รวมถึงการพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจจากทรัพยากรที่มีอยู่ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ และเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาให้ได้มาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัย

วว. พร้อมให้บริการแก่ผู้ประกอบการ  SMEs  วิสาหกิจชุมชน  กลุ่มเกษตรกร  ในการบริการวิเคราะห์ทดสอบเกี่ยวกับกัญชา/กัญชง  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่  ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. นิคมอุตสาหกรรมบางปู  ซอย 1 ซี ถนนสุขุมวิท  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  โทร.  0 2323 1672- 80  (ณิชกุล  คำมูนนา และกิตติ  บรรจงจิตรชัย) โทรสาร 0 2323 9165   อีเมล nitchakul@tistr.or.th, kitti_b@tistr.or.th                และสามารถศึกษารายละเอียดค่าบริการทดสอบ ได้ที่ https://www.tistr.or.th/MTC/