วว. จัดงานสัมมนา “Zero  Emission  in  Food & Packaging  Industry” ฟรี ! @ ไบเทคบางนา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว. )  กำหนดจัดการสัมมนาบรรจุภัณฑ์แห่งเอเชีย หัวข้อเรื่อง  การปล่อยก๊าซเป็นศูนย์ในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์   “Zero  Emission   in  Food & Packaging  Industry”  ในวันพุธที่   14   มิถุนายน   พ.ศ. 2566   เวลา 13.30-17.30 น.  ณ  ห้อง  Silk  2   ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร  โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งของการจัดงาน PROPAK  ASIA  2023 

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ รวมถึงภาพรวม ข้อบังคับ และข้อกำหนด การประยุกต์ใช้และการปรับตัว รวมทั้งแนวทาง ตัวอย่างและสิ่งที่ดีการปฏิบัติในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์  เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในห่วงโซ่มูลค่า  เช่น ผู้ผลิตอาหารหรือบรรจุภัณฑ์ ผู้ส่งออก ผู้จัดหาวัตถุดิบ นักวิจัย เป็นต้น 

…………………………………………………………………………………………………….

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360  

E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@tistr 

IG : tistr_ig   

YouTube / TIKTOK : @tistr2506