วว. จัดประชุมระดมความคิดเห็น “ความร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่ออนาคต” มุ่งเน้นการรับฟังความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ลูกค้า ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพร


ดร.โศรดา วัลภา รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว .) เป็นประธานในการประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) หัวข้อ“ความร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่ออนาคต 2 กลุ่มคลัสเตอร์” ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มคลัสเตอร์ผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหาร และกลุ่มคลัสเตอร์ผู้ประกอบการนวัตกรรมสมุนไพร จัดโดย กองบริการธุรกิจนวัตกรรม สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว. เพื่อนำเสนอทิศทางการดำเนินงาน การสื่อสารด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ วว. โดยมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ตลอดจนรับฟังความต้องการของกลุ่มลูกค้า เพื่อนำไปสู่กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจต่อไป โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ระวีวรรณ ทรัพย์อินทร์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “ความร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในอนาคต” โดยมี นางสาวโสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ ผู้อำนวยการ สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และนางศิรินันท์ ทับทิมเทศ ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร พร้อมคณะ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และตอบข้อซักถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มลูกค้า ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง Ballroom B ชั้น 2 โรงแรมมารวยการ์เด้น


📍นำเสนอข่าวโดย
กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.
☎️โทร. 0 2577 9360
📧E-mail : pr@tistr.or.th
🟩 Line@tistr
🟧 IG : tistr_ig
🟥YouTube
🟪 TIKTOK : @tistr2506