วว. ต้อนรับ สอวช. / ADB ในโอกาสเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีจัดการขยะชุมชน “ตาลเดี่ยวโมเดล” จ.สระบุรี

ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานต้อนรับ คณะผู้แทนจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian evelopment Bank: ADB) ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีจัดการขยะชุมชน ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หรือ “ตาลเดี่ยวโมเดล” ในการนี้ คณะผู้บริหาร วว. ประกอบด้วย นายเฉลิมชัย จีระพันธ์ ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ ผอ. สำนักยุทศาสตร์วิสาหกิจ และ ดร.เรวดี อนุวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญวิจัย กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยคณะผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๗ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว จังหวัดสระบุรี ร่วมต้อนรับด้วย ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารคัดแยกขยะ ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี


ทั้งนี้ วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด ประสบผลสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการขยะตาลเดี่ยวโมเดล (Tandiao Model) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการขยะชุมชนครบวงจร และพัฒนาเป็นโครงการนำร่อง โดยร่วมดำเนินการกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว ชุมชนในพื้นที่ และจังหวัดสระบุรี เพื่อแก้ไขและลดปัญหาขยะชุมชน รวมถึงขยะพลาสติกที่เหลือทิ้ง มุ่งเน้นให้เป็นโครงการต้นแบบเพื่อนำผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการขยะชุมชน โดยนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และเพิ่มมูลค่าขยะอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการแบบชุมชนมีส่วนร่วม สามารถสร้างรายได้และความยั่งยืนกลับคืนสู่ชุมชน มุ่งเน้นการเปลี่ยนขยะเพื่อสร้างรายได้ (Waste-to-Wealth)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ได้ที่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2577 9000 โทรสาร 0 2577 9009 E-mail : tistr@tistr.or.th www.tistr.or.th


นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360 E-mail : pr@tistr.or.th Line@tistr IG : tistr_ig YouTube / TIKTOK : @tistr2506