วว. /บพข. เชิญร่วมสัมมนาฟรี !  ขับเคลื่อนบรรจุภัณฑ์ฐานชีวภาพ สู่เส้นทางอุตสาหกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) ซึ่งได้รับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในการดำเนินโครงการพัฒนาวิธีการทดสอบและมาตรฐานบรรจุภัณฑ์จากวัสดุฐานชีวภาพ   ขอเชิญ ผู้ผลิต ผู้ใช้ นักวิชาการ รวมทั้งประชาชนทั่วไป  เข้าร่วมการสัมมนา ฟรี!  เรื่อง  “ขับเคลื่อนบรรจุภัณฑ์ฐานชีวภาพ…สู่เส้นทางอุตสาหกรรม” ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566  เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น  และ  online  ผ่านโปรแกรม Zoom ***รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 เมษายน 2566***

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากวัสดุฐานชีวภาพ   เพื่อยกระดับคุณภาพบรรจุภัณฑ์จากวัสดุฐานชีวภาพให้สามารถใช้งานและแข่งขันในตลาดภายในประเทศและตลาดสากลอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการใช้งานบรรจุภัณฑ์จากวัสดุฐานชีวภาพทั้งด้านความปลอดภัยและคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการใช้งาน ได้แก่ การบรรจุและการป้องกันความเสียหายของสินค้า และเพื่อให้ผู้ประกอบการมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจ เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน เนื่องจากสามารถเข้าถึงหรือได้รับความสะดวกในการรับบริการวิเคราะห์ทดสอบที่ได้มาตรฐานสากล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย  วว.  โทร. 0  2579  1121  ต่อ 3205, 3209 (วิสะนี, ภัทรพร, พรธีรา)

ลงทะเบียนได้ที่ :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBYg27apS1WPc5e0T76xiY5lAB1Havv6Hxc6G0N_Y54eT4TA/viewform?usp=pp_url

…………………………………………………………………………………………………….          

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360  

E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@tistr 

IG : tistr_ig   

YouTube / TIKTOK : @tistr2506