วว. /บพข. เชิญชวนร่วมฟังประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐาน วัสดุสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐาน (Standards Developing  Organizations, sDOs) ประเภทขั้นสูง จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อดำเนินการจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เรื่อง วัสดุสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ เสนอต่อ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาประกาศใช้ในลำดับถัดไป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผลิต ผู้ใช้ หรือนักวิชาการ เกี่ยวกับวัสดุสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) ซึ่งได้รับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “วัสดุสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ” ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566  เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น  และ  online  ผ่านโปรแกรม Zoom

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย  วว.  โทร. 0  2579  1121  ต่อ 3205, 3209 (วิสะนี, ภัทรพร, พรธีรา) หรือ E-mail : tpc-tistr@tistr.or.th

…………………………………………………………………………………………………….          

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360

 E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@tistr 

IG : tistr_ig   

YouTube / TIKTOK : @tistr2506