Lab วิเคราะห์ดิน ปุ๋ยและพืช วว. รับมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย ดร.รจนา  ตั้งกุลบริบูรณ์  ผู้อำนวยการ  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.)  ในฐานะผู้แทน วว. รับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบจาก  ดร.นพ.ปฐม  สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ในโอกาสที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ปุ๋ยและพืช  (SFP  Lab)   วว.  ได้รับใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 และข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยออกให้ตั้งแต่ 8 ธันวาคม 2563 หมดอายุ 7 ธันวาคม 2567 ในรายการทดสอบความเป็นกรดด่างของดิน และค่าการนำไฟฟ้าของดิน โอกาสนี้  ดร. กนกอร อัมพรายน์   นักวิจัยอาวุโส และดร.ณัฐพงค์  จันจุฬา  นักวิจัย  ศนก. ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีด้วย  ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ วศ. ถนนโยธี

จากการที่ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ปุ๋ยและพืช  วว. ได้รับใบรับรองห้องปฏิบัติการดังกล่าว เป็นสิ่งยืนยันถึงความสามารถในการทดสอบของห้องปฏิบัติการ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการ ผู้ประกอบการของประเทศ ในการวิเคราะห์/ทดสอบ ดิน ปุ๋ยและพืช

ทั้งนี้ วว. โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ปุ๋ยและพืช ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์  ให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ / ทดสอบตัวอย่างดิน น้ำ พืช ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยชีวภาพ  เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ย และลดต้นทุนด้วยการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับดินและพืช  ได้แก่  ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง  ค่าการนำไฟฟ้า  ปริมาณธาตุอาหารหลัก  ธาตุอาหารรอง  ธาตุอาหารเสริม  และปริมาณโลหะหนัก เป็นต้น   โดยมีความพร้อมด้านเครื่องมือซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 รวมทั้งการดำเนินงานภายใต้ระบบ ISO 9001

สอบถามรายละเอียดและรับบริการจาก ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ปุ๋ยและพืช ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. ติดต่อได้ที่  โทร. 0 2577 9000, 0 2577 9015  E-mail : sfplab@tistr.or.th

…………………………………………………………………………………………………….

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360

 E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@tistr 

IG : tistr_ig   

YouTube / TIKTOK : @tistr2506