วว. ผนึกกำลัง Dow  สถาบันพลาสติก อำเภอบ้านฉาง จ.ระยอง ชูนวัตกรรมแก้ปัญหาขยะชุมชน

วันนี้ (18 ม.ค. 2566  ณ  โรงแรมแคนทารีบ้านฉาง จ.ระยอง) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)   ผนึกกำลังพันธมิตรจังหวัดระยอง ได้แก่ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) อำเภอบ้านฉาง เทศบาลตำบลบ้านฉาง และสถาบันพลาสติก  นำนวัตกรรมแก้ปัญหาขยะชุมชน สร้าง  ศูนย์ต้นแบบคัดแยกและแปรรูปวัสดุรีไซเคิล (Material Recovery Facility : MRF) คุณภาพสูงแห่งแรกของประเทศไทย  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้ชุมชน ด้วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยงบสนับสนุนกว่า 20 ล้านบาท  ตั้งเป้าช่วยนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้ประมาณปีละ 1,000 – 2,000  ตัน  มุ่งส่งเสริมการคัดแยกและยกระดับคุณภาพขยะ พร้อมขยายผลเป็นศูนย์ต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ของประเทศต่อไป

นายสุพจน์  ต่ออาจหาญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า การที่จะทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นได้จริงและยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้ผลิต ห้างร้าน ผู้บริโภค และสิ่งสำคัญที่สุดในฐานะผู้บริโภค คือ การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ตั้งแต่ครัวเรือนในชุมชน เพื่อให้ขยะแต่ละชนิดสามารถนำไปใช้ต่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด  ในฐานะผู้แทนจังหวัดระยอง  ขอขอบคุณ วว.  Dow  สถาบันพลาสติก และอำเภอบ้านฉาง รวมถึงทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในครั้งนี้ มั่นใจว่าจังหวัดระยองของเรามีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะผนึกกำลัง ในการสร้างและยกระดับให้บ้านของพวกเราเป็นต้นแบบการจัดการขยะที่ยั่งยืนต่อไป

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า  วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.)  และ Dow ได้ร่วมดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาคุณภาพขยะพลาสติกในชุมชนอย่างยั่งยืน  มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 จวบปัจจุบัน  ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการขยายผลในการบูรณาการองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญขององค์กรพันธมิตร และส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจัดตั้งศูนย์ต้นแบบคัดแยกและแปรรูปวัสดุรีไซเคิล (Material Recovery Facility: MRF) คุณภาพสูงแห่งแรกของประเทศไทย  ที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)  และกองทุน Dow Business Impact Fund จากบริษัท ดาว ประเทศไทย เพื่อบริหารจัดการขยะชุมชน บรรจุภัณฑ์พลาสติก และของเหลือทิ้งในชุมชนแบบครบวงจรและยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มต่อการจัดการขยะ ยกระดับคุณภาพของวัตถุดิบรอบสองตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน พัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะชุมชนและของเหลือทิ้งในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง รวมถึงจัดการน้ำเสียและการผลิตพลังงานทดแทนชีวภาพ เมื่อดำเนินการสำเร็จจะนำรายได้เสริมมาสู่ชุมชน และช่วยลดปริมาณขยะในสิ่งแวดล้อม

“…วว. มุ่งเน้นการจัดการวัสดุรีไซเคิลที่ต้นทาง เพื่อสร้างโอกาสในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สร้างงาน สร้างอาชีพ ขยายผลความสำเร็จสู่ภาคเอกชน ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย BCG  Economy เชื่อมั่นว่าความร่วมมือเชิงบูรณาการของ วว. และพันธมิตรในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการนำผลงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การสร้างต้นแบบศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการและแปรรูปวัสดุรีไซเคิลครบวงจร อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การประยุกต์ใช้งานจริง ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน เกิดการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนและเป็นรากฐานที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศต่อไป…” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

นายกิติพงศ์  อุระวัตร  นายอำเภอบ้านฉาง  กล่าวว่า  ในนามของชาวบ้านฉางและในฐานะคณะทำงาน เรายินดีให้การสนับสนุนโครงการฯ เพื่อผนึกกำลังสร้างชุมชนต้นแบบจัดการขยะยั่งยืน ทำให้เกิดระบบการบริหารจัดการขยะภายในอำเภอ เสริมความรู้ สร้างความตระหนักและความร่วมมือในการเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะของคนในชุมชน ส่งเสริมให้มีระบบการจัดการขยะและคัดแยกที่ดี เพื่อเพิ่มอัตราการรีไซเคิลให้สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อม

นายฉัตรชัย   เลื่อนผลเจริญชัย  ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมถึงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมว่า  ในสถานการณ์ที่โลกมีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัด แต่มีความต้องการใช้เพิ่มมากขึ้น การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จะต้องนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาประยุกต์ รวมทั้งต้องมีโครงสร้างพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีค่าได้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้ซ้ำได้เป็นวงจรไม่รู้จบ โดยเฉพาะพลาสติกใช้แล้ว การดำเนินโครงการนี้สอดคล้องเป็นอย่างยิ่งกับหนึ่งในเป้าหมายด้านความยั่งยืนของ Dow ที่จะ ‘หยุดขยะพลาสติก’ โดยเราตั้งเป้าจะผลักดันให้พลาสติกใช้แล้วจำนวน 1 ล้านตันจากทั่วโลก ถูกเก็บกลับมาใช้ประโยชน์หรือรีไซเคิล ทั้งผ่านกิจกรรมที่ Dow ดำเนินการเอง และโครงการความร่วมมือต่างๆ

นายวีระ  ขวัญเลิศจิตต์  ผู้อำนวยการ  สถาบันพลาสติก กล่าวว่า พลาสติกถือเป็นวัสดุที่มีคุณประโยชน์และมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวัน จึงมีการนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย พร้อมทั้งสามารถปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย หากใช้งานอย่างคุ้มค่าและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพหลังใช้งาน  ซึ่งจะเป็นวัสดุหนึ่งที่สามารถดูแลสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ต้องอาศัยการให้ความรู้ ความเข้าใจ ความร่วมมือของชุมชนตลอดจนผู้อุปโภคบริโภคในการคัดแยกและจัดการกับขยะชนิดต่างๆ รวมไปถึงพลาสติกใช้แล้วภายในชุมชน ให้เกิดเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างอาชีพและธุรกิจของชุมชน จนสามารถเป็นแผนต้นแบบขยายสู่ระดับประเทศได้ ถือเป็นการสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีความลงตัวในทั้ง 3 มิติ คือ ชุมชนที่แข็งแรง ภาคธุรกิจที่เติบโต และเศรษฐกิจของประเทศก้าวหน้าและยั่งยืน

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360

E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@TISTR 

IG : tistr_ig