วว. / BLCP ร่วมหารือวิจัย Carbon Neutral ในอุตสาหกรรมพลังงาน

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บีแอลพีซี เพาเวอร์ จำกัด หรือ BLCP ร่วมหารือวิจัย carbon neutral ในอุตสาหกรรมพลังงาน  โอกาสนี้ ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม คุณแก้วมณี เนตรแก้ว ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรกิจและกระบวนการใหม่ นายธัชชัย   เพลินขจรเกียรติ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท คุณปาริชาติ อัศวกุล ที่ปรึกษาอาวุโสด้านกลยุทธ์องค์กร และคุณศุภลักษณ์ แสนใจ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย  ร่วมหารือในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และความเชี่ยวชาญของ วว.  ช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอน (Carbon emission) โดยการเพิ่มสัดส่วนในการนำมาหมุนเวียนผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ หรือพัฒนากระบวนการดูดซับคาร์บอน (Carbon Capture) จากห่วงโซ่การผลิต ณ ห้องประชุม 3 A กระทรวง อว. เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566