วว. ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง  เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป  ในวันที่   20  ธันวาคม  2565  ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคาร Admin ชั้น 5  วว. เทคโนธานี

คำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวโรกาสที่ทรงพระประชวร

*************************

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท

          ข้าพระพุทธเจ้า  นางชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    ในนามของคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย    ล้วนมีความเป็นห่วงที่ได้รับทราบว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร

          สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อพสกนิกรชาวไทย  ผ่านการดำเนินงานด้านต่าง ๆ  อาทิ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย   ที่เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐ เอกชน และชุมชน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัย และภัยพิบัติที่รุนแรง  รวมทั้งพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน   

โครงการกำลังใจ  ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ขาดโอกาสอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรม  อาทิ กลุ่มผู้ต้องขังสตรี กลุ่มเด็กติดผู้ต้องขัง กลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและกลุ่มผู้ขาดโอกาสอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรม  โดยมีเป้าหมายสำคัญในการรณรงค์ให้สังคมไทย เป็นสังคมที่พร้อมจะเป็นกำลังใจ และให้โอกาสแก่บุคคลที่แม้จะก้าวพลาดแต่ก็ได้เรียนรู้ที่จะเริ่มชีวิตใหม่เป็นคนดีของสังคม 

อีกทั้งพระองค์ยังมีพระกรุณาธิคุณต่อกระทรวง อว. และ วว. โดยให้ วว.เป็นหนึ่งในหน่วยงานของกระทรวงฯ ที่สนับสนุนการดำเนินงานของ มูลนิธิ ณภาฯในพระราชดำริฯ  ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทย  เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่เป็น       แบรนด์ไทยที่มีเข้มแข็ง  ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน  ช่วยสร้างทักษะให้กับชุมชนในการพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นสากล

            ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยาม เทวาธิราช ตลอดจนพระบรม      เดชานุภาพ แห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลและประทานพรให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน และขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป

          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

นำเสนอข่าวโดย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว

โทร. 0 2577 9360

E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@TISTR 

IG : tistr_ig