วว. โชว์นวัตกรรมจัดการขยะตาลเดี่ยวโมเดลในงานมอบรางวัล “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี 2565

ดร.เรวดี อนุวัฒนา    นักวิจัยอาวุโส  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย   (วว.)   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะนักวิจัย  นำผลงานความสำเร็จจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการขยะตาลเดี่ยวโมเดล เข้าร่วมการตรวจประเมินจังหวัดสะอาดของจังหวัดสระบุรี ในด้านการนำนวัตกรรมหรือกิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยที่ปลายทาง จากการบูรณาการดำเนินงานนับเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ส่งผลให้จังหวัดสระบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศ “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันตก

ซึ่งมีพิธีมอบรางวัลดังกล่าวเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  โดยได้รับเกียรติจาก  พลเอกอนุพงษ์   เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ วว. ได้นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากตาลเดี่ยวโมเดล เข้าร่วมจัดนิทรรศการและร่วมแสดงความยินดีด้วย

ทั้งนี้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการขยะตาลเดี่ยวโมเดล (Tandiao Model) เป็นโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขและลดปัญหาขยะชุมชนรวมถึงขยะพลาสติกที่เหลือทิ้ง มุ่งเน้นให้เป็นโครงการต้นแบบเพื่อนำผลงานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการขยะชุมชน โดยนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และเพิ่มมูลค่าขยะอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างรายได้และความยั่งยืนกลับคืนสู่ชุมชน มุ่งเน้นการสร้างรายได้จากขยะ (Waste-to-Wealth)  ประกอบด้วย  เทคโนโลยีการรีไซเคิลขยะเป็นวัตถุดิบรอบสอง การผลิตพลังงานทดแทนชีวภาพจากขยะและบำบัดน้ำเสีย  สารปรับปรุงดิน  รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนจากของเหลือทิ้งเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้คืนแก่ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)