วว. โชว์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง/เวชสำอาง เพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย @ รัฐสภา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.)  ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “การเพิ่มมูลค่าสมุนไพรด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง/เวชสำอาง” ซึ่ง คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา จัดขึ้น เพื่อแสดงถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในการบ่มเพาะและช่วยพัฒนาผู้ประกอบการที่นำวัตถุดิบสมุนไพรในท้องถิ่นมาผลิตเครื่องสำอาง/เวชสำอาง  ณ บริเวณโถงด้านหน้าห้องประชุมวุฒิสภา (ห้องประชุมจันทรา) ชั้น 2 อาคารรัฐสภา ในวันจันทร์ที่  12 กันยายน 2565  

โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของ วว. ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งนำเสนอผลงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดเพชรบูรณ์  ในรูปแบบสารสกัดและผลิตภัณฑ์  อาทิ สารสกัดเมล็ดมะขาม  สารสกัดอะโวคาโด  น้ำมันขิง และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัด เพื่อเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพรของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคในประเทศและเป็นฐานในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานพัฒนาเชิงพื้นที่ที่เป็นรูปธรรมของ วว. ให้แก่ สมาชิกวุฒิสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลในวงงานรัฐสภา ตลอดจนบุคคลที่สนใจ อันจะนำไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป และเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

***************************************************************************************************************

นำเสนอข่าวโดย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360

E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@TISTR 

IG : tistr_ig