วว.จัดงาน TISTR CG Day 2022

ศ. ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐาะนะประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.) เป็นประธานเปิดงาน TISTR CG DAY 2022 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน/ลูกจ้าง ในด้านการกำกับดูแลที่ดีขององค์กร โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ศ. ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล กล่าวเปิดงาน

– นายสายันต์ ตันพานิช รอง ผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. กล่าวรายงาน

-การประกาศเจตนารมณ์ เรื่องความโปร่งใสขององค์กร

-การเสวนาในหัวข้อ “ESG เพื่อความยั่งยืน ก้าวไกลไปด้วยกัน”

โดยมี ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายปริชญ์ รังสิมานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความรับผิดชอบต่อสังคม นางฐิติมา ตั้งประเสริฐ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ นางสาวมานนีย์ พาทยาชีวะ เลขาธิการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) นายบรรจง ลายมะนะตา รองผู้อำนวยการฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นางอัจฉริยา เจริญศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมี อาจารย์นรัฐ คุณะวัฒนากรณ์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา เมื่อ วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ ห้องโถงชั้น 1 วว.เทคโนธานี