วว.  / มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดปทุมธานี-สระแก้ว ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ผนึกกำลังร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดปทุมธานีและสระแก้ว ตามนโยบาย  BCG  Model  พร้อมร่วมพัฒนาบุคลากรภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตร เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรม และตลาดในอนาคต สู่การยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน  สังคม ให้ยั่งยืน 

นายสายันต์  ตันพานิช  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ  วว.  รศ.ศศินันท์    เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย “การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว”  เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของกระทรวง อว.  สนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ  การวิจัย  พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อใช้เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากร เกษตรและชีวภาพ ชีวภัณฑ์ อาหารและการบริหารจัดการทรัพยากร ในรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ  เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Bio – Circular-Green Economy : BCG  Model) โดย ใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ลดของเสีย นำมาหมุนเวียนใช้ใหม่ เพื่อสร้างและรักษาเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติของจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสังคมสู่ความยั่งยืน  โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารและบุคลากรทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม  ในวันที่  23   สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุมชั้น  8อาคาร  RD 1  วว.  เทคโนธานี คลองห้า  จังหวัดปทุมธานี

รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ  วว.  กล่าวถึงขอบเขตความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานว่า  จะร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย การพัฒนาท้องถิ่น และงานอื่นๆ ตามพันธกิจของทั้งสองหน่วยงาน  ร่วมกันพัฒนา หลักสูตรอนุปริญญา ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรม ที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากรและสมาชิกเครือข่ายสมาชิกของการดำเนินงานการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ  ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างองค์กร ในการกำหนดแนวทางการพัฒนางานวิจัยให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการและตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน เพื่อผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  ผลักดันผู้ประกอบการและผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วให้มีความสามารถด้านการพัฒนาตนเองด้วย วทน. สามารถตอบสนองและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งตลาดในอนาคต

 “…ภายใต้ความร่วมมือนี้ วว.จะสนับสนุน บุคลากร และสมาชิกเครือข่ายเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรกับ มรภ. วไลยอลงกรณ์ สนับสนุนและแลกเปลี่ยนบุคลากรเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สนับสนุนการเรียนการสอนตามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อใช้ในการพัฒนา ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอางจากพืช จุลินทรีย์ สมุนไพร ชีวภัณฑ์ด้านเกษตรปลอดภัย และวัสดุธรรมชาติ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่พัฒนาจากทรัพยากรของท้องถิ่น รวมทั้งการทดสอบประสิทธิภาพและการประเมินความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ของจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว…” นายสายันต์  ตันพานิช กล่าว

 รศ.ศศินันท์   เศรษฐวัฒน์บดี   รองอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์  กล่าวว่า มรภ. วไลยอลงกรณ์มุ่งการผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น  ถ่ายทอดและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ  ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น  ความร่วมมือกับ วว. ในครั้งนี้เชื่อมั่นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์สำเร็จเป็นรูปธรรม ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสังคมสู่ความยั่งยืนด้วย วทน. ซึ่งทั้งสองหน่วยงานมีความเชี่ยวชาญและพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกันแบบบูรณาการ

***************************************************************************************************************

นำเสนอข่าวโดย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360

E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@TISTR 

IG : tistr_ig