วว.ร่วมลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ-นครราชสีมา ภายใต้การประชุม ครม.สัญจร กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.อว. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ อว.ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ-นครราชสีมา  ภายใต้การประชุม ครม.สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2567-  2 กรกฎาคม 2567 ในการนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมด้วยผู้บริหาร อว.และเจ้าหน้าที่ ร่วมติดตามคณะ อาทิ ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว.   ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผอ.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกรรมการ กวท. ดร.ปิยาลัคน์ เงินชูกลิ่น

          สำหรับภารกิจในวันแรก (30 มิ.ย.67) รมว.อว.และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อน อววน. เพื่อพัฒนาด้านการเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  (นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์) เยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานนิทรรศการที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. ได้พัฒนาพื้นที่และสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน  ทั้งนี้ วว. ได้ร่วมนำเสนอโครงการวิจัยการพัฒนาไม้ดอก ไม้ประดับ (ดอกกระเจียว) และการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรด้วย ววน. ผลงานของศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) โดยมี ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์   ผอ.ศนก. ดร.อนันต์ พิริยะภัทรกิจ นักวิจัยอาวุโส ศนก. และคณะ ร่วมนำเสนองาน รวมทั้งการจัดแสดงผลงานภายใต้โครงการการจัดการขยะชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดย ดร.เรวดี อนุวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญวิจัย กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะ ณ วัดบางอำพันธ์ บ้านหัวบึง ต.ล้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ