วว.ร่วมแสดงความยินดี ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร ผู้รักษาการแทนอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(29 พฤษภาคม 2567) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมแสดงความยินดีแด่ ศ. ดร. วิเลิศ ภูริวัชร ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้ น.ส.กาญจนา ทุมมานนท์ ผอ.สำนักผู้ว่าการ ร่วมแสดงยินดีด้วย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถ ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในส่วนอุดมศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ เช่น คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อดีตกรรมการ กวท.ล่าสุดได้รับการแต่งตั้งจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567