วว.จัดโครงการอบรมแนวทางการตรวจประเมิน SE-AM (SE-AM Assessment) ของ ปตท.

ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมแนวทางการตรวจประเมิน SE-AM (SE-AM Assessment) ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
โดยมี นางบงกต มหานุกูล ผู้จัดการฝ่ายระบบบริหารองค์กร และคณะ ร่วมถ่ายทอดความรู้ ด้านการตรวจประเมิน SE-AM (SE-AM Assessment) พร้อม แบ่งปันประสบการณ์การตรวจประเมิน ระหว่าง วว.และ ปตท. ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว ถือเป็นแนวทางในการเรียนรู้การตรวจประเมิน SE-AM (SE-AM Assessment) ของ ปตท. และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการตรวจประเมิน SE-AM ของ วว. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โอกาสนี้ ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริหาร ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร วว. ร่วมการอบรมฯ ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคาร Admin วว.เทคโนธานี