วว. ร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ “รวมพลัง อว. พัฒนาประเทศด้วย ววน.”

เนื่องในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565

ศ.(พิเศษ) ดร.อเนก  เหล่าธรรมทัศน์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “รวมพลัง อว .พัฒนาประเทศด้วย ววน.” ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565  หรือ THAILAND RESEARCH   EXPO 2022  ที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”

โอกาสนี้ ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้าร่วมรับฟังปาฐากถาพิเศษด้วย ทั้งนี้ วว. นำผลงานบริการชีวภัณฑ์แบบครบวงจรเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้ Theme “สารชีวภัณฑ์ วว. ยกระดับผลผลิตการเกษตร พัฒนาเชิงพื้นที่ด้วย วทน.”  พร้อมทั้งยังนำผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก  วช. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ  ได้แก่ 1.ศูนย์ BCG Framing ต้นแบบเพื่อการสร้างชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน   2.นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างจากวัสดุเหลิอทิ้งอุตสาหกรรมตามแนวทาง BCG  และ 3. งานวิจัยขายได้ด้านการแปรรูปผลผลิตการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ   (เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565  ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ )