วว. / สสว. นำ วทน. พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขัน SMEs จัดอบรมพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ ฟรี !

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในตลาด พร้อมทั้งสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันได้  โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรมอย่างคับคั่ง  

ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวรัชนีเพ็ญ  เพ็ญสิทธิ์  ผู้อำนวยการ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. กล่าวเปิดการฝึกอบรมฯ  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567  ณ โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท  จังหวัดจันทบุรี

ทั้งนี้ผู้ร่วมอบรมได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญในหัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ ดังนี้  การยกระดับสินค้าเพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยบรรจุภัณฑ์   โดดเด่นและแตกต่างผ่านการสื่อสารและคุณค่าแบรนด์  รวมทั้งการเปิดคลินิกบรรจุภัณฑ์เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการทีละรายผลิตภัณฑ์และคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการโดยนักออกแบบและทีมนักวิชาการจากศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจาก ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. ติดต่อได้ที่  โทรศัพท์ 0 2579 1121-30 ต่อ 3101, 3208 , 081 702 8377  โทรสาร 0 2579 7573   E-mail : TPC-tistr@tistr.or.th

……………………………………

📍นำเสนอข่าวโดย   กองประชาสัมพันธ์   สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️ โทร. 0 2577 9048

📧 E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥 YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506