วว. จับมือ สทนช. นำ วทน. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แปรรูป เพิ่มมูลค่า ผลผลิตเกษตร ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย  ดร.อาภากร  สุปัญญา  รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม  ผู้บริหาร และบุคลากร   วว. ร่วมต้อนรับ  ดร.สุรสีห์  กิตติมณฑล  เลขาธิการ   สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และ Dr. Anoulak  Kittikhoun ; CEO คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC)  ในโอกาสประชุมหารือการดำเนินงานร่วมกันในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การแปรรูปผลผลิตการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงของประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ให้มีความเข้มแข็ง  ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร  สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น  ในวันที่  22  มีนาคม  2567  ณ ห้องประชุม  กวท. ชั้น  8  อาคาร RD 1 วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี 

โอกาสนี้ คณะฯ สทนช. ได้เยี่ยมชมโครงสร้างพื้นฐาน วทน. ของ วว.  ได้แก่ 

1) ศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร (ICOS) ที่ให้บริการเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ด้านการผลิตเครื่องสำอางให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs Startup วิสาหกิจชุมชน เพื่อต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

2) โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร  (FISP )  ให้บริการสายการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค เครื่องดื่ม วิเคราะห์ทดสอบ ประเมินอายุเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร ด้วยมาตรฐาน GMP 

3) โรงงานนำทางสายการผลิตอาหารแห้ง  ให้บริการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพด้วยนวัตกรรมเครื่องทอดสุญญากาศ

 4) ครัวแบ่งปัน  Co-Working food space ซึ่งเป็นครัวที่ได้มาตรฐานการผลิตและแปรรูปอาหารในระบบ GMP

5) ห้องปฏิบัติการเห็ด-รา  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จาก วว. ติดต่อได้ที่ Call centerโทร. 0 2577 9000 www.tistr.or.th หรือที่ “วว. JUMP” https://tistrservices.tistr.or.th/

…………………………………………………

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9048  E-mail : pr@tistr.or.th  Line@tistr  IG : tistr_ig   YouTube / TIKTOK : @tistr2506