วว. จัดการประชุมนานาชาติด้านระบบราง

The promotion of modern railway technology transfer to enhance safety and efficiency of operation and maintenance of railway connecting Thailand-Lao-China

ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวต้อนรับและเปิดงานประชุมนานาชาติด้านระบบราง หัวข้อเรื่อง “The promotion of modern railway technology transfer to enhance safety and efficiency of operation and maintenance of railway connecting Thailand-Lao-China” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (The National University of Laos), University Teklonogi MARA ประเทศมาเลเซีย พันธมิตรระบบราง และหน่วยงานเอกชนเข้าร่วมงานกว่า 50 คน เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 65 ณ โรงแรม มารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่ง วว. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง อว. โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบรางในภูมิภาคอาเซียน การเดินรถและบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเสริมความปลอดภัยในการเดินรถไฟขนส่งสินค้า การผลิตบุคลากรทักษะสูงในด้านการเดินรถและบำรุงรักษา รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา platform ที่สนับสนุนด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินรถไฟเชื่อมต่อ ไทย-ลาว-จีน

ทั้งนี้ วว. ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สนับสนุนโยบายการขนส่งระบบรางของภาครัฐ ผ่านการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดคือ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานขนส่งทางราง หรือ ศทร. โดยมีบทบาทสำคัญในการให้บริการทดสอบและรับรองวัสดุ/ผลิตภัณฑ์ ใน โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟของกระทรวงคมนาคมมากกว่า 40 โครงการทั่วประเทศ เช่น โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โครงการรถไฟรางคู่  โครงการเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง และโครงการปรับปรุงเส้นทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ เป็นตัน

ผู้ประกอบการขอรับบริการจาก ศูนย์ทดสอบมาตรฐานขนส่งทางราง วว. ได้ที่ โทร.0 2577 9000 , 02577 9143  ต่อ  201  และ  304   E-mail : patcharee_a@tistr.or.th    https://www.tistr.or.th/rttc/   Facebook Page  : https://www.facebook.com/RTTC.TISTR

คณะผู้เข้าประชุมฯ เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ศูนย์ทดสอบมาตรฐานขนส่งทางราง วว. ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565