วว. โชว์ผลงานไม้ดอกไม้ประดับ ดอกไม้กินได้  พืชสกุลไทร เนื่องในงาน ครม.สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ อว. ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงาและระนอง ภายใต้การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ในการนี้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  นำผลการดำเนินงานพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน  2 โครงการ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในวันที่ 19 มกราคม 2567  ณ บริเวณหาดลายัน ตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต  ได้แก่ 

1) โครงการการพัฒนาศักยภาพและแนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชสกุลไทร

2) โครงการการพัฒนาระบบการปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับในระบบเกษตรปลอดภัยเพื่อการบริโภค

ซึ่งดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ดร.อนันต์ พิริยะภัทรกิจ นักวิจัยอาวุโส  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. เป็นหัวหน้าโครงการ

โอกาสนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ คือ วิภาดาการดอกไม้  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายดอกไม้กินได้ จังหวัดภูเก็ต และสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีการจัดแสดงพืชสกุลไทร  พรรณไม้ในพืชสกุลไทร และการปลูกเลี้ยงพืชสกุลไทร อีกทั้งยังได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์จากดอกไม้กินได้ ในรูปแบบสด อบแห้ง และผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมทั้งแสดงข้อมูลดอกไม้กินได้ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้ความเข้าใจในการนำผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับกินได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

……………………………….

📍นำเสนอข่าวโดย   กองประชาสัมพันธ์   สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️ โทร. 0 2577 9360

📧 E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥 YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506