“60 ปี”  วว. ขับเคลื่อนความสำเร็จ  สร้างสรรค์งานวิจัย  เทคโนโลยี นวัตกรรม  เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

“…การดำเนินงานเป็นระยะเวลา  60 ปี นับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากสำหรับคน องค์กร และในหลายๆ เรื่อง เป็นเรื่องธรรมชาติ เป็นโอกาสที่สำคัญ วว. ถือเป็นองค์กรที่มีจุดเปลี่ยนผ่านการดำเนินงานที่ยั่งยืน  หากองค์กรใดมีการฝ่าฟันมาครบ 60 ปี จะเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ ผ่านบทเรียนต่างๆ

 ทั้งนี้ วว. เป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ แห่งแรกของไทย  จากอดีตถึงปัจจุบัน วว. ได้มีการขับเคลื่อนด้านวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ 

วว. อยู่ถูกที่ถูกเวลา มีเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยเฉพาะด้านชีวภาพ ความหลากหลายทางพันธุกรรม นอกจากนั้นยังมีความสอดคล้องกับกระแสของโลกที่มุ่งไปยังด้านสิ่งแวดล้อม การคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

นอกจากนี้ วว. ยังได้รางวัลมากมายในหลากหลายสาขาทั้งด้านสังคมและการบริหารจัดการ ขอชื่นชมการดำเนินงานของ วว. ซึ่งจะเป็นต้นไทรใหญ่ที่หยั่งรากลึกและเติบโตอย่างยั่งยืน  จะเป็นต้นไทรที่ให้ความร่มเย็น และเป็นองค์กรที่สำคัญในการช่วยขับเคลื่อนให้การพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศก้าวต่อไป…”

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์   ทรงศิวิไล  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ได้กล่าวข้อความข้างต้นภายหลังพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากร เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนา วว. ครบรอบ 60 ปี “Proud  of  TISTR  Step Up Together”  เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคาร Admin ชั้น 5  วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ วว. มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนในด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการสร้างคน แก้ไขความยากจน และเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแกร่ง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  และดำเนินการพัฒนาประเทศให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

โดยในปี 2566 วว. สนองนโยบายการขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

หลายทศวรรษที่ผ่านมา วว. เพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมและ SMEs ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน โดยได้ขยายขอบข่ายงานวิจัยและบริการ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม New S-Curve ของรัฐบาล ตลอดจนการส่งเสริมงานวิจัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นแนวทางที่สำคัญในกระแสโลกปัจจุบัน

และจากผลงานที่ผ่านมา วว. ได้รับรางวัลดีเด่นในหลายด้าน อันเป็นเครื่องหมายรับรองถึงผลงานเชิงคุณภาพ ผลจากความมุ่งมั่นและตั้งใจ ตลอด 60 ปี ของ วว. ส่งผลให้การขับเคลื่อนงานบรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล รวมทั้งยกระดับรายได้ชุมชนในกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่สมดุลกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

   “…ท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  เราทุกคนจะต้องปรับตัว ปรับวิถีการใช้ชีวิตและการทำงานให้คุ้นเคย และ วว. จะต้องเร่งก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสอย่างดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ขณะนี้ วว. ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน Top ten performance ของ 51 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจไทย  เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาว วว. ในโอกาสครบรอบคล้ายวันสถาปนา 60 ปี ต่อจากนี้ไป เราจะช่วยกันทำให้ วว. เติบโตต่อเนื่องแบบก้าวกระโดด… วว. JUMP  เพื่อให้ วว. และประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเรามีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป…”  

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ วว. กล่าวในโอกาสรายงานความสำเร็จของการดำเนินงานครบรอบ 60 ปี “Proud  of  TISTR  Step Up Together” 

ตลอดระยะเวลา 60 ปี ในการดำเนินงานจวบปัจจุบัน วว. มีผลงานที่เป็นรูปธรรม ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนี้

– การพัฒนาผลงานวิจัย เทคโนโลยีและการขยายบริการ ที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

– มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน วทน. เพื่อการต่อยอดผลงานวิจัยไปสู่การผลิตและขยายผลในส่วนกลาง เช่น โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) ศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (ICPIM) คลังจุลินทรีย์   ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง รวมทั้งโรงงานในภูมิภาค เช่น ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียืดอายุลําไย (ลําพูน)  ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน (สับปะรด) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อาคาร SMEs ที่ได้รับสิทธิ BOI รวมทั้งมีหน่วยงานสถานีวิจัยในภูมิภาค เช่น สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช สถานีวิจัยลำตะคอง จ.นครราชสีมา

– มีบุคลากรที่มีประสบการณ์สูงและความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยหลากหลายสาขา สามารถประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติและบูรณาการได้ครบวงจร (Total solution) ทั้งบริการวิจัย บริการที่ปรึกษา บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพ จึงสามารถสร้างความโดดเด่นในการให้บริการที่แตกต่างไปจากคู่แข่งได้ รวมทั้งมีเครือข่ายพันธมิตรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

– มีทีมบุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาระบบดิจิทัลสําหรับใช้ภายในหน่วยงาน

– องค์กรได้รับการรับรองระบบตามมาตรฐานสากล และมีการขยายขอบข่ายงานบริการที่มีศักยภาพตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือของหน่วยงานกํากับ (Regulator)

– มีการประสาน วทน. กับภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบชุมชนนวัตอัตลักษณ์ และมีเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และชุมชน (Quadruple Helix) ซึ่งเป็นการสนับสนุนงานด้านการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย จึงทำให้ วว. สามารถสร้างผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้สูงถึง 24,000 ล้านบาท

– มีต้นทุนค่าเสียโอกาสในการใช้เงินทุนต่ำ

          ในปีที่ 60 และก้าวต่อไปอย่างมั่นคงของ วว. นั้น  เต็มเปี่ยมด้วยพลังสร้างสรรค์ของผู้บริหาร บุคลากร ในองค์กร ที่พร้อมผลิตผลงานวิจัย บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยเราให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน อยู่ในอันดับแถวหน้าในเวทีนานาชาติต่อไป

……………………………………………………………………………………………………………………………

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360

 E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@tistr 

IG : tistr_ig   

YouTube / TIKTOK : @tistr2506