ปาฐกถา “ชีวิตคือการวิจัย และคิดนอกกรอบ” โดย ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาส ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน วว.

ในโอกาสที่ ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5   อาคาร  Admin วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง “ชีวิตคือวิจัย และคิดนอกกรอบ”  ซึ่งมีข้อคิด ข้อชี้แนะ ตลอดจนการแชร์ประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้