“ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ” ทดแทนการใช้พลาสติก เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ  ประสบผลสำเร็จวิจัยและพัฒนาภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ&…

อ่านต่อ “ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ” ทดแทนการใช้พลาสติก เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

เครื่องเจาะก้อนเห็ด

เพื่อใช้ทดแทนแรงงานคน การวิจัยพัฒนา  “เครื่องเจาะก้อนเห็ด”  เป็นผลสืบเนื่องจาก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจ พื้นที่ ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา ประกอบอาชีพหลักทำนา  และมีอาชีพเสริมค…

อ่านต่อ เครื่องเจาะก้อนเห็ด

ผลิตภัณฑ์ฟังก์ชันนัล “โพรเฮิร์บ”

ควบคุมภาวะเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง ในผู้สูงวัย ปัจจุบันอัตราการเป็นโรคเบาหวานของคนไทยและโดยเฉพาะผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขขณะนี้ระบุว่า มีประชากรไทยเป็นโรคเบาหวานมากกว่…

อ่านต่อ ผลิตภัณฑ์ฟังก์ชันนัล “โพรเฮิร์บ”

เครื่องผลิตซอสมะขามเปียก

มะขาม เป็นผลผลิตการเกษตรที่มีประโยชน์หลากหลาย  และสามารถนำมาจำหน่ายในรูปผลสด หรือผลสุก นอกจากนั้นยังนิยมนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่เพิ่มมูลค่าได้หลากหลายรูปแบบ เช่น  มะขามคลุก   มะขามกวน  มะขามแช่…

อ่านต่อ เครื่องผลิตซอสมะขามเปียก

กำแพงกันกระสุนด้วยบล็อกประสาน

หนึ่งในผลงานเด่นจากการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ BCG  ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  โดย ศู…

อ่านต่อ กำแพงกันกระสุนด้วยบล็อกประสาน

ผลิตภัณฑ์น้ำหอม HIRCUS …เพิ่มมูลค่าจากขนแพะ

วว. วิจัยพัฒนาสำเร็จเป็นครั้งแรกของไทย “แพะ” มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Capra  aegagrus  hircus  เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องคล้ายวัว มีกระเพาะหมัก ซึ่งอาศัยจุลินทรีย์ที่อยู่ภายในย่อยอาหารและสังเครา…

อ่านต่อ ผลิตภัณฑ์น้ำหอม HIRCUS …เพิ่มมูลค่าจากขนแพะ

วว. แปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม

“ยางพารา” เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ   โดยเฉพาะน้ำยาง (Latex) ซึ่งเป็นผลิตผลที่ได้จากท่อลำเลียงอาหารในส่วนเปลือกของต้นยางพารา สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์…

อ่านต่อ วว. แปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม

ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวไรซ์เบอรี่ สำหรับใช้เป็นส่วนผสมอาหาร

อาชีพปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักของคนไทย เนื่องจากสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศมีความเหมาะสม ทำให้สามารถเพาะปลูกข้าวได้ดี และข้าวจัดเป็นอาหารหลักที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์ โดยเฉพาะคนไทยที่ต้องบริโภค…

อ่านต่อ ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวไรซ์เบอรี่ สำหรับใช้เป็นส่วนผสมอาหาร

เทคโนโลยี วว. พร้อมใช้ แก้ปัญหา มังคุด  ลองกอง ลำไย ล้นตลาด

ปัญหาผลิตผลการเกษตรล้นตลาดในฤดูกาลที่มีผลผลิตออกมามากในระยะเวลาเดียวกัน  ส่งผลให้มีราคาตกต่ำ  รวมทั้งผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ที่ไม่สามารถส่งออกผลผลิตไปยังต่างประเทศได้ อันเป็นปั…

อ่านต่อ เทคโนโลยี วว. พร้อมใช้ แก้ปัญหา มังคุด  ลองกอง ลำไย ล้นตลาด