วว. ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว เชิญชวนผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ร่วมอบรมฟรี ! เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2566

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา&nbsp…

อ่านต่อ วว. ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว เชิญชวนผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ร่วมอบรมฟรี ! เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2566

วว. จับมือ บพข. ร่วมขับเคลื่อนบรรจุภัณฑ์ฐานชีวภาพ สู่เส้นทางอุตสาหกรรม

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง “ขับเคลื่อนบรรจุภัณฑ์ฐานชีวภาพ …

อ่านต่อ วว. จับมือ บพข. ร่วมขับเคลื่อนบรรจุภัณฑ์ฐานชีวภาพ สู่เส้นทางอุตสาหกรรม

วว. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) ในโอกาสเยี่ยมชม “ตาลเดี่ยวโมเดล”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (วว.)  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) ในโอกาสเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการจัดการพ…

อ่านต่อ วว. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) ในโอกาสเยี่ยมชม “ตาลเดี่ยวโมเดล”

วว .ร่วมงาน Sustainability Week 2023 @ บริษัท ฝาจีบ จำกัด มหาชน

นายเฉลิมชัย จีระพันธุ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม  (ศนพ.)สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต…

อ่านต่อ วว .ร่วมงาน Sustainability Week 2023 @ บริษัท ฝาจีบ จำกัด มหาชน

“ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์” หารือการขับเคลื่อน “นครสวรรค์” เพื่อเป็นต้นแบบจังหวัด  BCG  Model  พร้อมศึกษาดูงาน วว. 

ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก   เหล่าธรรมทัศน์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  และคณะ  ประกอบด้วย  ดร.กิตติ   สัจจาวัฒนา  ผอ.หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นท…

อ่านต่อ “ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์” หารือการขับเคลื่อน “นครสวรรค์” เพื่อเป็นต้นแบบจังหวัด  BCG  Model  พร้อมศึกษาดูงาน วว. 

วว. /บพข. เชิญร่วมสัมมนาฟรี !  ขับเคลื่อนบรรจุภัณฑ์ฐานชีวภาพ สู่เส้นทางอุตสาหกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) ซึ่งได้รับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสา…

อ่านต่อ วว. /บพข. เชิญร่วมสัมมนาฟรี !  ขับเคลื่อนบรรจุภัณฑ์ฐานชีวภาพ สู่เส้นทางอุตสาหกรรม

วว. ขับเคลื่อน BCG  โมเดล วิจัยพัฒนาข้าวอุดมซีลีเนียม สร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภค เสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย

สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19  เป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญที่ทำให้ผู้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพให้พร้อมต่อสู้กับโรคภัยที่อยู่รอบตัว โดยสิ่งที่จะช่วยให้รอดพ้นจากการเจ็บไข้ คือ การรักษาร่างกายให้แข็งแรง…

อ่านต่อ วว. ขับเคลื่อน BCG  โมเดล วิจัยพัฒนาข้าวอุดมซีลีเนียม สร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภค เสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย

นวัตกรรมการยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวลิ้นจี่

ลิ้นจี่ (Lychee) เป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่คนชอบรับประทาน เนื่องจากมีรสชาติดี หวาน หอม สีสวย  จึงทำให้เป็นที่ต้องการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากจะรับประทานสดแล้ว ยังแปรรูปเป็นลิ้นจี่บรรจุกระ…

อ่านต่อ นวัตกรรมการยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวลิ้นจี่

วว. โชว์นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต/คุณภาพลิ้นจี่พันธุ์ค่อมนอกฤดูกาลสมุทรสงคราม มอบชุดรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลิ้นจี่แบบคลื่อนที่ เพื่อยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยว

ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ  วว.  กล่าวว่า  ภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  ณ  ตำ…

อ่านต่อ วว. โชว์นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต/คุณภาพลิ้นจี่พันธุ์ค่อมนอกฤดูกาลสมุทรสงคราม มอบชุดรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลิ้นจี่แบบคลื่อนที่ เพื่อยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยว

วว. /บพข. เชิญชวนร่วมฟังประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐาน วัสดุสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐาน (Standards Developing  Organizations, sDOs) ประเภทขั…

อ่านต่อ วว. /บพข. เชิญชวนร่วมฟังประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐาน วัสดุสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ