โครงการตาลเดี่ยวโมเดล จัดการขยะสู่พลังงาน…สร้างรายได้เพื่อความยั่งยืนของชุมชน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  โดย  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับพันธมิต…

อ่านต่อ โครงการตาลเดี่ยวโมเดล จัดการขยะสู่พลังงาน…สร้างรายได้เพื่อความยั่งยืนของชุมชน

วว. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร  ผู้ประกอบการชุมชน สร้างห่วงโซ่คุณค่าใหม่ให้ธุรกิจมะม่วงหิมพานต์จังหวัดน่าน

“มะม่วงหิมพานต์”  เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ  เป็นพืชที่ทนแล้ง ปลูกง่ายในสภาพอากาศชื้นและอบอุ่น น้ำไม่ท่วมขัง โดยจะให้ผลผลิตเพียงปีละครั้งในช่วงเดือ…

อ่านต่อ วว. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร  ผู้ประกอบการชุมชน สร้างห่วงโซ่คุณค่าใหม่ให้ธุรกิจมะม่วงหิมพานต์จังหวัดน่าน

วว. /วช. ปั้นผู้ส่งเสริมพัฒนาแปลงเกษตรรุ่นที่ 2  มุ่งยกระดับมาตรฐานการเกษตรของไทยให้ยั่งยืน

ดร.พัชทรา   มณีสินธุ์   รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ…

อ่านต่อ วว. /วช. ปั้นผู้ส่งเสริมพัฒนาแปลงเกษตรรุ่นที่ 2  มุ่งยกระดับมาตรฐานการเกษตรของไทยให้ยั่งยืน

วว. ภาคภูมิใจผลงานวิจัยได้รางวัลนวัตกรรมนานาชาติ พร้อมรับมอบประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร /เวชสำอางจากสารเพปไทด์สกัดจากข้าวหอมมะลิงอก & เข็มขัดเคลือบยางพาราสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย ที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ(…

อ่านต่อ วว. ภาคภูมิใจผลงานวิจัยได้รางวัลนวัตกรรมนานาชาติ พร้อมรับมอบประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร /เวชสำอางจากสารเพปไทด์สกัดจากข้าวหอมมะลิงอก & เข็มขัดเคลือบยางพาราสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

วว. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพระโขนง ในโอกาสเยี่ยมชม/ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการจัดการขยะ  “ตาลเดี่ยวโมเดล”

ดร.เรวดี อนุวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญวิจัย กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  พร้อมคณะนักวิจ…

อ่านต่อ วว. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพระโขนง ในโอกาสเยี่ยมชม/ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการจัดการขยะ  “ตาลเดี่ยวโมเดล”

วว. เจ๋งพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชะลอการเสื่อมของเซลล์ผิวหนังผู้สูงอายุ จากพืชตระกูลเมล่อน “แตงไทย”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (InnoHerb) ดำเนินงานตามนโยบาย 10 อุตสาหกรรมเป้าห…

อ่านต่อ วว. เจ๋งพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชะลอการเสื่อมของเซลล์ผิวหนังผู้สูงอายุ จากพืชตระกูลเมล่อน “แตงไทย”

วว. ผนึกกำลัง สผ. ผลักดันระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สำนักงานนโยบายแ…

อ่านต่อ วว. ผนึกกำลัง สผ. ผลักดันระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

วว. สนับสนุนสินค้าฝีมือพนักงานคนพิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนสินค้ากระเป๋าเอกสาร จากฝีมือพนักงานคนพิการ  ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพ…

อ่านต่อ วว. สนับสนุนสินค้าฝีมือพนักงานคนพิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

วว. ได้รับรางวัลบูธยอดเยี่ยม Sustainability  Booth  Design  Award  “Creativity” ในงาน ProPak Asia 2023

นางปริยะดา  วิสุทธิแพทย์  ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร ในฐานะผู้แทน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  รับรางวัล Sustainability Bo…

อ่านต่อ วว. ได้รับรางวัลบูธยอดเยี่ยม Sustainability  Booth  Design  Award  “Creativity” ในงาน ProPak Asia 2023

วว. / OTOP Philippines / กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมหารือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนไทย-ฟิลิปปินส์

นายสายันต์   ตันพานิช  ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกร…

อ่านต่อ วว. / OTOP Philippines / กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมหารือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนไทย-ฟิลิปปินส์