::::::::::  บทกลอนความประทับใจ    :::::::::: 

>>
วันที่ 14-16 กค.56 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
>>
วันที่ 8-10 กค.56 โรงเรียนสมุทรปราการ
>>
วันที่ 5-7 กค.56 โรงเรียนสุรวิทยาคาร
>>
วันที่ 27-29 มิย.56 โรงเรียนสายปัญญรังสิต
>>
วันที่ 24-25 มิย.56 โรงเรียนบ้านต่างตา
>>
วันที่ 21-23 มิย.56 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ เพชรบุรี
>>
วันที่ 12-14 มิย.56 โรงเรียนสตรีพัทลุง
>>
วันที่ 7-9 มิย.56 โรงเรียนปากช่อง
>>
วันที่ 6 มิย.56 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
>>
วันที่ 24-26 พค.56 โรงเรียนดัดดรุณี
>>
วันที่ 22-23 พค.56 โรงเรียนสุธีวิทยา
>>
วันที่ 17-19 พค.56 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
>>
วันที่ 27-29 มีค.56 27-29 โรงเรียนทุ่งสง
>>
วันที่ 13-15 มีค.56 13-15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
>>
วันที่ 11-13 มีค.56 11-13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทบุรี
>>
วันที่ 9-10 มีค.56 9-10 โรงเรียนสงิห์สมุทร
>>
วันที่ 6-8 มีค.56 6-8 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
>>
วันที่ 3-5 มีค.56 3-5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
>>
วันที่ 1-3 มีค.56 1-3 โรงเรียนปากช่อง
>>
วันที่ 25-27 กพ.56 25-27 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
>>
วันที่ 22-24 กพ.56 22-24 โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
>>
วันที่ 18-19 กพ.56 18-19 โรงเรียนครบุรี
>>
วันที่ 13-15 กพ.56 13-15 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
>>
วันที่ 11-13 กพ.56 11-13 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
>>
วันที่ 10-11 กพ.56 10-11 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
>>
วันที่ 8-10 กพ.56 8-10 โรงเรียนจตุพักตรพิมานรัชดาภิเษก
>>
วันที่ 8-9 กพ.56 8-9 โรงเรียนทอสี
>>
วันที่ 6-8 กพ.56 6-8 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
>>
วันที่ 1-3 กพ.56 1-3 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
>>
วันที่ 29-31 มค.56 29-31 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 2
>>
วันที่ 27-29 มค.56 27-29 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 1
>>
วันที่ 24-26 ธค.55 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
>>
วันที่ 21-23 ธค.55 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
>>
วันที่ 18-20 ธค.55 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
>>
วันที่ 16-18 ธค.55 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
>>
วันที่ 12-14 ธค.55 โรงเรียนวัดสระแก้ว
>>
วันที่ 9-10 ธค.55 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
>>
วันที่ 5-7 ธค.55 โรงเรียนเทพศิรินทร์
>>
วันที่ 29 พย.- 1 ธค.55 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี
>>
วันที่ 26-27 พย.55 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
>>
วันที่ 22-24 พย.55 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
>>
วันที่ 16-19 พย.55 โรงเรียนอัมพรไพศาล
>>
วันที่ 12-14 พย.55 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
>>
วันที่ 7-9 พย.55 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
>>
วันที่ 5-7 พย.55 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
>>
วันที่ 3-4 พย.55 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
>>
วันที่ 31ตค. 1 พย.55 โรงเรียนบุญวัฒนา
>>
วันที่ 29-31 ตค.55 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปภัมถ์
>>
วันที่ 26-28 ตค.55 โรงเรียนอรัญประเทศ
>>
วันที่ 24-26 ตค.55 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
>>
วันที่ 19-21 ตค.55 โรงเรียนดัดดรุณี ครั้งที่ 2
>>
วันที่ 15-17 ตค.55 โรงเรียนดัดดรุณี ครั้งที่ 1
>>
วันที่ 10-12 ตค.55 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม
>>
วันที่ 5-7 ตค.55 โรงเรียนมหาวชิราวุธ
>>
วันที่ 1-3 ตค.55 โรงเรียนดรุณพัฒน์
>>
วันที่ 1-3 ตค.55 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
>>
วันที่ 24-26 กย.55 โรงเรียนเอกบรูพาวิเทศศึกษา
>>
วันที่ 19-21 กย.55 โรงเรียนวัดเขียนเขต
>>
วันที่ 16-18 กย.55 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ครั้งที่ 2
>>
วันที่ 10-12 กย.55 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ครั้งที่ 1
>>
วันที่ 27-29 สค.55 โรงเรียนสมุทรปราการ
>>
วันที่ 22-24 สค.55 โครงการห้องเรียนสีเขียว
>>
วันที่ 20-22 สค.55 โรงเรียนศรีบุณยานนท์
>>
วันที่ 11-13 สค.55 โรงเรียนอำมาตย์พานิชกุล
>>
วันที่ 23-25 กค.55 โรงเรียนหนองเรือวิทยา
>>
วันที่ 23-25 มิย.55 โรงเรียนสิงห์บุรี
>>
วันที่ 20-22 มิย.55 โรงรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัเพชรบุรี
>>
วันที่ 14-16 มิย.55 โรงเรียนตราษตระการคุณ
>>
วันที่ 8-10 มิย.55 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
>>
วันที่ 1-3 มิย.55 โรงเรียนดัดดรุณี
>>
วันที่ 10-12 พค.55 โรงเรียนปากช่อง ชุดที่ 1  ชุดที่ 2
>>
วันที่ 7-9 พค.55 สมาคมวาย เอ็ม ซี เอ กรุงเทพฯ
>>
วันที่ 21-22 เมย.55 โรงเรียนผดุงนารี
>>
วันที่ 31 มีค.- 2 เมย.55 โรงเรียนทุ่งสง ชุดที่ 1  ชุดที่ 2
>>
วันที่ 29-30 มีค.55 โรงเรียนกบินทร์วิทยา
>>
วันที่ 26-28 มีค.55 โรงเรียนราชวินิชบางแก้ว
>>
วันที่ 22-24 มีค.55 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ชุดที่ 1   ชุดที่ 2
>>
วันที่ 16-18 มีค.55 โรงเรียนจอมพระปรชาสรรค์
>>
วันที่ 15-16 มีค.55 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม
>>
วันที่ 12-14 มีค.55 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
>>
วันที่ 5-7 มีค.55 โรงเรียนวัดเขียนเขต
>>
วันที่ 27-29 กพ.55 โรงเรียนปัญญาวรคุณ
>>
วันที่ 25-26 กพ.55 โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา
>>
วันที่ 22-24 กพ.55 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
>>
วันที่ 20-22 กพ.55 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
>>
วันที่ 16-18 กพ.55 โรงเรียนทอสี
>>
วันที่ 13-15 กพ.55 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 2
>>
วันที่ 8-10 กพ.55 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
>>
วันที่ 6-8 กพ.55 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
>>
วันที่ 3-5 กพ.55 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 1
>>
วันที่ 30 มค. - 1 กพ.55 โรงเรียนศึกษานารี
>>
วันที่ 20-22 มค.55 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
>>
วันที่ 17-19 มค.55 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
>>
วันที่ 14-16 มค.55 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
>>
วันที่ 11-13 มค.55 โรงเรียนทวีธาภิเศก
>>
วันที่ 20-22 ธค.54 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
>>
วันที่ 13-15 ธค.54 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
>>
วันที่ 10-12 ธค.54 โรงเรียนอรัญประเทศ
>>
วันที่ 29-31 กค.54 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
>>
วันที่ 19-21 กค.54 โรงเรียนวัดสระแก้ว
>>
วันที่ 17-19 กค.54 โรงเรียนสุรวิทยาคาร
>>
วันที่ 12-14 กค.54 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
>>
วันที่ 1-3 กค.54 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
>>
วันที่ 19-21 มิย.54 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
>>
วันที่ 16-18 มิย.54 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
>>
วันที่ 14-15 มิย.54 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
>>
วันที่ 9-11 มิย.54 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
>>
วันที่ 2-4 มิย.54 โรงเรียนดัดดรุณ
>>
วันที่ 25-27 เมย.54 โรงเรียนอำนาจเจริญ
>>
วันที่ 22-24 เมย.54 กระทรวงการต่าวประเทศเทวะโรปการ
>>
วันที่ 18-20 มีค.54 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
>>
วันที่ 16-18 มีค.54 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
>>
วันที่ 14-15 มีค.54 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
>>
วันที่ 11-13 มีค.54 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาานนทบุรี
>>
วันที่ 8-10 มีค.54 โรงเรียนบ้านค่าย
>>
วันที่ 2-4 มีค.54 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
>>
วันที่ 25-27 กพ.54 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
>>
วันที่ 23-25 กพ.54 โรงเรียนลำปลายมาศ
>>
วันที่ 21-23 กพ.54 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
>>
วันที่ 5-7 กพ.54 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปภัมถ์
>>
วันที่ 3-5 กพ.54 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
>>
วันที่ 24-26 มค.54 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
>>
วันที่ 24-26 มค.54 โรงเรียนปากเกร็ด
>>
วันที่ 21-23 มค.54 โรงเรียนอัมพรไพศาล รุ่นที่ 2
>>
วันที่ 19-21 มค.54 โรงเรียนศึกษานารี
>>
วันที่ 17-19 มค.54 โรงเรียนวัดเขียนเขต
>>
วันที่ 14-16 มค.54 โรงเรียนอัมพรไพศาล รุ่นที่ 1
>>
วันที่ 22-24 ธค.53 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม รุ่นที่ 1
>>
วันที่ 18-20 ธค.53 โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม
>>
วันที่ 15-17 ธค.53 โรงเรียนวัดสระแก้ว
>>
วันที่ 13-15 ธค.53 โรงเรียนสตรีนนทบุรี รุ่นที่ 2
>>
วันที่ 7-9 ธค.53 โรงเรียนสตรีนนทบุรี รุ่นที่ 1
>>
วันที่ 4-6 ธค.53 โรงเรียนเทพศิรินท์
>>
วันที่ 1-3 ธค.53 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
>>
วันที่ 29-30 พย.53 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
>>
วันที่  21-23 พย.53 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
>>
วันที่  18-20 พย.53 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
>>
วันที่ 16-18 พย.53 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 2
>>
วันที่ 14-16 พย.53 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 1
>>
วันที่ 11-13 พย.53 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
>>
วันที่ 27-29 ตค.53 โรงเรียนสุรวิทยาคาร รุ่นที่ 2
>>
วันที่ 23-25 ตค.53 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
>>
วันที่ 12-13 ตค.53 โรงเรียนบุญวัฒนา
>>
วันที่ 9-11 ตค.53 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
>>
วันที่ 6-8 ตค.53 โรงเรียนสุรวิทยาคาร รุ่นที่ 1
>>
วันที่ 30 สค.- 1 กย.53 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
>>
วันที่  26-28 สค.53 วิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครราชสีมา
>>
วันที่  19-21 สค.53 โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพฯ
>>
วันที่ 12-14 สค.53 โรงเรียนเบจมราชรังสฤษฏิ์
>>
วันที่ 30 กค. - 1 สค.53 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
>>
วันที่ 27-28 กค.53 โรงเรียนครบุรี
>>
วันที่ 10-12 กค.53 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
>>
วันที่ 11-13 มิย.53 โรงเรียนดัดดรุณี
>>
วันที่ 28-30 พค.53 กศน.และการศึกษาตามอัธยาศัย จ.อยุธยา
>>
วันที่ 23-25 เมย.53 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
>>
วันที่  18-22 มีค.53 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
>>
วันที่  12-14 มีค.53 โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ
>>
วันที่ 6-8 มีค.53 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
  >>
วันที่ 8-9 กพ.53 โรงเรียนประชาสามัคคี
>>
วันที่ 21-23 ธค.52 โรงเรียนสุรวิทยคาร
>>
วันที่ 14-16 ธค.52 โรงเรียนสตรีนนทบุรี   รุ่นที่ 3
>>
วันที่ 12-14 ธค.52 โรงเรียนสตรีนนทบุรี   รุ่นที่ 2
>>
วันที่ 10-12 ธค.52 โรงเรียนสตรีนนทบุรี   รุ่นที่ 1
>>
วันที่ 8-10 ธค.52 โรงเรียนเทพศิรินทร์
>>
วันที่  6-8 ธค.52 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
>>
วันที่  2-4 ธค.52 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
>>
วันที่ 11-13 พย.52 กลุ่มโรงเรียนห้องเรียนสีขาว
  >>
วันที่ 9-11 พย.52 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี