Q&A คุณภาพรายงานวิจัย วว.

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ การจัดทำรายงานวิจัย และ รายงานวิชาการของ วว.

Q :  มีหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพต้นฉบับรายงานวิชาการที่รับเข้ามาอย่างไร
A : หลักเกณฑ์ในการพิจารณาประกอบด้วย

 • รูปแบบและโครงสร้างต้องเป็นไปตามข้อกำหนดคู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ
 • คำศัพท์ต้องสะกดให้ถูกต้องตามหลักของราชบัณฑิตยสภา สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาพ
 • มีความสม่ำเสมอของคำที่ใช้ในเนื้อหา
 • ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา
 • ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของเนื้อหา และต้องถูกต้องตามประเภทอ้างอิง

Q :  รูปแบบโครงสร้างการจัดทำรายงานวิชาการของ วว. เป็นอย่างไร
A : สามารถเข้าไปศึกษา รูปแบบโครงสร้างการจัดทำรายงานวิชาการของ วว. ได้ที่นี่

Q :  วว. มีรูปแบบในการเขียนเชิงอรรถอย่างไร
A : สามารถเข้าไปศึกษา  การระบุเชิงอรรถในรายงานวิชาการของ วว. ได้ที่นี่

Q :  มีข้อแนะนำเกี่ยวกับข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่อาจพบในการเขียนรายงานวิชาการเพิ่มเติมไหม 
A : สามารถเข้าไปศึกษา  เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เกี่ยวกับ เทคนิคการเขียนรายงานวิชาการในแบบ วว. ได้ที่นี่

Q :  อยากศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำรายงานวิชาการในแบบของ วว. สามารถดูได้ที่ไหน 
A : สามารถเข้าไปศึกษา คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ วว. ที่ กองบริการสารสนเทศ ได้จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ได้ที่นี่

Q :  อยากศึกษา Template รายงานวิชาการของ วว. สามารถดูได้ที่ไหน 
A : สามารถ download Template ได้ตาม Link ข้างล่างนี้

Q :  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยใน รายงานวิชาการของ วว. 
A :  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย มีดังนี้   

 • การสะกดคำทับศัพท์ไม่ถูกต้องตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ทั้งนี้สามารถตรวจเช็คได้จาก http://www.royin.go.th/dictionary/
 • การอ้างอิงในเนื้อหาและที่มาใต้ตารางและรูป ไม่ควรอ้างชื่อเว็บไซต์ ควรเขียน (ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์) สำหรับเอกสารภาษาไทย และ (นามสกุลผู้แต่ง ปีที่พิมพ์) สำหรับเอกสารภาษาอังกฤษ และควรนำไปเพิ่มในบทที่ 7 เอกสารอ้างอิง
 • ควรใช้หน่วยวัดให้สม่ำเสมอ ( oC / oซ / องศาเซลเซียส) (ร้อยละ/เปอร์เซ็นต์/%) ตัวย่อหรือตัวเต็ม เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง  และเขียนให้เหมือนกันทั้งฉบับ
 • ในเนื้อหากำหนดให้ตัวอักษรให้เป็น TH Sarabun New ขนาด 16 ไม่ต้องทำตัวเอน
 • ในตารางควรใช้อักษรขนาด 14
 • ตารางและรูปทั้งหมดในเนื้อหาต้องมีชื่อ และเขียนหมายเลขลำดับตารางให้ถูกต้อง โดยเรียงลำดับต่อเนื่องกันไปตลอดทั้งเล่มรายงานเลย ไม่ต้องแบ่งตามบทหรือหัวข้อ พร้อมอธิบายหรือวิจารณ์ให้ชัดเจนและอ่านเข้าใจ
 • ยกเว้นกรณีที่นำตาราง ภาพ หรือข้อมูลจากแหล่งอื่นมาอ้างอิง ให้เขียนที่มาของแหล่งอ้างอิงด้วยตัวอักษรขนาด 12 ไว้ใต้ตาราง ภาพ หรือข้อมูล 
 • ชื่อรูป ควรเขียนว่า รูปที่ ไม่ควรเขียนคำว่า ภาพที่
 • ทุกตารางที่มีสัญลักษณ์หรือตัวอักษรต่างๆ ควรเขียนความหมายไว้ในหมายเหตุใต้ตาราง
 • การอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาสามารถทำควบคู่ไปพร้อมกับบทที่ 7 เอกสารอ้างอิงได้เลย
 • ผลการทดลองและวิจารณ์ควรเขียนให้ครบถ้วน อ่านเข้าใจ และสอดคล้องกับวิธีการทดลอง

#เพื่อนวิทย์ThinkTank