กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
สรุปภาพรวมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Enabler 3 : RM&IC)