ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี  วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท M.Sc. (Post-Harvest and Food Process  Engineering) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
ปริญญาเอก Ph.D (Post-Harvest and Food Process  Engineering) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)