ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี  วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร )  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาโท M.Sc. (Post-Harvest and Food Process Engineering) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย AIT)

ปริญญาเอก Ph.D (Packaging)  Michigan State University