ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี  วท.บ. (วัสดุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี ศศ.บ. (ศิลปศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโท  M.Sc.  (Packaging) Michigan State University

ปริญญาเอก Ph.D (Packaging) Michigan State University