ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี  วท.บ. (วัสดุศาสตร์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี ศศ.บ. (ศิลปศาสตร์)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโท  M.Sc.  (Packaging)Michigan State University

ปริญญาเอก Ph.D (Packaging)Michigan State University

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ