ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท วท.ม. (ปิโตรเคมี)    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย