ติดต่อสอบถาม

1. ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
196  ถ.พหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
โทรศัพท์   : +66 2579 1121 ต่อ 3101, 3208  
มือถือ       : +668 1702 8377
โทรสาร     : +66 2579 7573
e-mail      : TPC-tistr@tistr.or.th

2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  (สำนักงานใหญ่)
35 หมู่ 3 เทคโนธานี  ถ.เลียบคลองห้า  ต.คลองห้า  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120
โทรศัพท์   : +66  2577 9000
โทรสาร     : +66  2577 9009
Call Center : +66  2577 9300